Browsing loại

Cảm tác

VÔ THƯỜNG

           Tôi viết lên đây đôi dòng cảm niệm mong muốn sẽ chia phần nào nổi mất mát quá lớn của gia đình,…

LAM DUYÊN

Trong suy nghĩ của tôi người ta yêu nhau nhất định sẽ được gắn kết với nhau bằng một chữ “Duyên” nào đó . Và…