Tin Buồn

Phân Ban Gia Đình Phật Tử Trung Ương vô cùng kính tiếc báo tin: Huynh Trưởng cấp Tấn NGUYÊN NGHĨA TRẦN VĂN LỄ do tuổi cao sức yếu đã xả bỏ báo thân lúc 15 giờ 02 phút ngày 5 tháng 11 năm 2023 (ngày 22 tháng 09 năm Quý Mão)