LÁ THƯ LAM MÙA HÈ

Gia đình mình thật vui khi có các em. Một giàn đoàn sinh thật giỏi, thật tinh tấn, đều đều, sách tấn nhau làm những năm sinh hoạt thật vững mạnh. Tuổi thơ các em gắn liền với mái chùa bình yên của xứ sở. Qua biết bao nhiêu kỳ trại, kỷ niệm…

ÂM NHẠC LÝ THUYẾT (Tiếp theo bậc Sơ Thiện)

ÂM NHẠC LÝ THUYẾT (Tiếp theo bậc Sơ Thiện)  Với mục đích hướng dẫn của GĐPT, ở Bậc Sơ Thiện đã biết được một số khái niệm cơ bản và phổ thông về âm nhạc như: nốt nhạc, khoảng cách về cao độ, khuông nhạc, khóa nhạc, các dấu hóa, ô nhịp,…