TỨ NIỆM XỨ (Bậc Chánh Thiện)

TỨ NIỆM XỨ  I. MỞ ĐỀĐức Phật đã dạy con đường duy nhất để giúp chúng sanh thực hiện thanh tịnh, vượt thắng phiền não, tiêu diệt ưu khổ, đạt trí chánh đạo và chứng nhập niết bàn; đó là con đường của 4 phép an trú trong quán niệm: Tứ Niệm…

TỨ CHÁNH CẦN (Bậc Chánh Thiện)

TỨ CHÁNH CẦN  I. Định nghĩa:  Tứ chánh cần là 4 phép siêng năng  tu học, hợp với chánh đạo còn gọi là Tứ chánh đoạn, Tứ như đoạn, Tứ ý đoạn, Tứ đoạn, Tứ chính thắng, đó là: - Tinh tấn ngăn ngừa những điều ác chưa sanh. - Tinh tấn đoạn…

MƯỜI ĐIỀU THIỆN (Bậc Trung Thiện)

MƯỜI ĐIỀU THIỆN I. Dẫn: Con người ta bị trôi lăn trong luân hồi cũng vì tạo tác những nghiệp ác, những nghiệp ấy do từ hành động (thân), lời nói (khẩu), và tưởng nghĩ (ý) mà sanh ra; để diệt trừ những nghiệp ác, đức Phật có nói Kinh…

DỰNG LỀU HÌNH THANG (Bậc Sơ Thiện)

TẬP DỰNG LỀU   Để dựng được lều nhanh, gọn các bạn nên tuân thủ các bước đã được học ở Bậc Hướng Thiện, như: việc chọn đất, chọn hướng lều,… Trong chương trình của Bậc Sơ Thiện, tập dựng lều hình thang (lều mùa hè).I. GIỚI THIỆU LỀU…