GÓC PHƯƠNG VỊ CÁC HƯỚNG CƠ BẢN GHI TRÊN LA BÀN (Bậc Trung Thiện)

 GÓC PHƯƠNG VỊ CÁC HƯỚNG CƠ BẢN 
GHI TRÊN LA BÀN

Góc phương vị của các hướng cơ bản được kẻ trên mặt la bàn

4 Hướng chính: Bắc, Đông, Nam, Tây.

+ Hướng Bắc     : Có góc phương vị là 00 hoặc 3600
+ Hướng Đông   : Có góc phương vị là 900
+ Hướng Nam    : Có góc phương vị là 1800
+ Hướng Tây     : Có góc phương vị là 2700

12 Hướng phụ:

+ Bắc Đông Bắc: Có góc phương vị là 2205
+ Đông Bắc       : Có góc phương vị là 450
+ Đông Đông Bắc   : Có góc phương vị là 6705
+ Đông Đông Nam : Có góc phương vị là 11205
+ Đông Nam            : Có góc phương vị là 1350
+ Nam Đông Nam   : Có góc phương vị là 15705
+ Nam Tây Nam     : Có góc phương vị là 20205
+ Tây Nam              : Có góc phương vị là 2250
+ Tây Tây Nam       : Có góc phương vị là 24705
+ Tây Tây Bắc         : Có góc phương vị là 29205
+ Tây Bắc                : Có góc phương vị là 3150
+ Bắc Tây Bắc         : Có góc phương vị là 33705
Trong trường hợp chỉ chú ý đến phân độ của 8 hướng trên la bàn: 4 hướng chính là Đông, Tây, Nam, Bắc và 4 hướng phụ là Đông Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam mà không chi tiết đến 8 hướng phụ còn lại thì thường được hiểu như sau:
– Khi kim chỉ 00 hoặc 3600 tương ứng với hướng chính Bắc (N), toàn bộ hướng Bắc trải từ 33705 đến 2205 (từ Bắc Tây Bắc đến Bắc Đông Bắc).
– Khi kim chỉ 450 tương ứng với chính hướng Đông Bắc (NE), toàn bộ hướng Đông Bắc trải từ 2205 đến 6705 (từ Bắc Đông Bắc đến Đông Đông Bắc).
– Khi kim chỉ 900, tương ứng với chính Đông (E), toàn bộ hướng Đông sẽ trải từ 6705 đến 11205 (từ Đông Đông Bắc đến Đông Đông Nam).
– Khi kim chỉ 1350 tương ứng với chính hướng Đông Nam (SE), toàn bộ hướng Đông Nam trải từ 12205 đến 15705 (từ Đông Đông Nam đến Nam Đông Nam).
Tương tự như vậy với phương vị của các hướng còn lại (Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc).   (xem hình vẽ) 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.