TRUYỀN TIN (Bài 1, Bài 2) (Bậc Hướng Thiện)

 TRUYỀN TIN  - Thuộc bảng ký hiệu Morse, - Truyền và nhận tin bằng còi   Hiện nay, hệ thống bưu điện trên thế giới không còn sử dụng tín hiệu Morse để truyền đi các bức điện tín nữa. Bởi vì nó đã nhường chỗ cho những phương tiện hiện…

NGHI THỨC TỤNG NIỆM (Bậc Sơ Thiện)

NGHI THỨC TỤNG NIỆM  I. Ý nghĩa tụng niệm: 1. Tụng là đọc tụng; niệm là suy nghĩ nhớ tưởng. Tụng niệm là miệng đọc tụng, tâm nhớ nghĩ, tâm và miệng hợp nhất chủ định vào lời kinh tiếng kệ. 2. Ý  nghĩa: Tụng niệm để giữ tâm hồn trong…

TAM BẢO VÀ TAM QUY

TAM BẢO VÀ TAM QUY - NGŨ GIỚI I. TAM BẢO Tam bảo hay còn gọi là Ba ngôi báu, đó là Phật – Pháp – Tăng.1. Phật bảo: Phật là vị đã hiểu rõ chân lý cuộc đời, tự mính giác ngộ (tự giác); đem chân lý ấy chỉ dạy cho chúng sanh (giác tha); hai…