KÝ HIỆU MORSE VÀ CHỮ SỐ (Bậc Trung Thiện)

KÝ HIỆU MORSE VÀ CHỮ SỐ
TRUYỀN NHẬN TIN THÀNH THẠO

 

– Ở các bậc học dưới đã thành thạo tháp Morse với các chữ cái, ở Bậc học này bổ sung 10 chữ số từ 0, 1, 2, …, 9 trên tháp Morse. Chú ý mỗi chữ số đều có 5 tín hiệu “tích, tè” được sắp xếp như sau:

1•  − − − −6•  •  •  •
2•  •  − − −7−  − •  •  •
3•  •  •  − −8−  −  − •  •  
4•  •  •  •  9−  −  − − •    
5•  •  •  •  •0−  −  − − −

 

– Luyện tập nhận tin và phát tin thành thạo bằng còi, bằng cờ. Phát tin rõ ràng, chính xác, tốc độ nhanh. Nhận tin trực tiếp, dùng thành thạo tháp Morse để viết tin. Chú ý các từ sử dụng trong quy ước truyền tin.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.