Gia đình Phật tử quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng tổ chức trại huấn luyện Đội Chúng trưởng phó và Đầu…

Thực hiện chương trình sinh hoạt năm 2023, Phân ban GĐPT quận Sơn Trà đã tổ chức LIÊN TRẠI HUẤN LUYỆN ANÔMA - NI LIÊN - TUYẾT SƠN nhằm đào tạo Đội, Chúng trưởng, phó và Đầu Thứ đàn cho các đơn vị cơ sở Trại được tổ chức giai đoạn 1 ngày…