Bàn về Đạo Đức

            Đạo đức là một phạm trù rộng lớn, bao quát nhiều vấn đề của xã hội loài người: đạo đức cá nhân, gia đình, họ tộc, làng xã nghề nghiệp… Trước khi bàn cụ thể từng vấn đề được đặt ra, ta cần hiểu định nghĩa tổng quát: “Đạo đức là…