GĐPT TỈNH HẬU GIANG TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM CƯ SĨ TÂM MINH – LÊ ĐÌNH THÁM và HIỆP KỴ CHƯ VỊ TIỀN BỐI…

Ngày 21 tháng 4 năm 2024 (nhằm ngày 13/3 AL), Gia đình Phật tử tỉnh Hậu Giang trang nghiêm tổ chức LỄ TƯỞNG NIỆM CƯ SĨ TÂM MINH – LÊ ĐÌNH THÁM và HIỆP KỴ CHƯ VỊ TIỀN BỐI ĐỒNG SÁNG LẬP GĐPT VIỆT NAM tại Giác Long Cổ Tự, thành phố Ngã Bảy,…

TIN BUỒN

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TINHUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM PHÁP DANH: THỊ SỰ - THẾ DANH: ĐẶNG VĂN VIỆN SINH NĂM 1932 CỐ VẤN CHUYÊN MÔN PHÂN…