TIN BUỒN

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG VÔ CÙNG KÍNH TIẾC BÁO TINHUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM PHÁP DANH: THỊ SỰ - THẾ DANH: ĐẶNG VĂN VIỆN SINH NĂM 1932 CỐ VẤN CHUYÊN MÔN PHÂN…