MƯỜI ĐIỀU THIỆN (Bậc Sơ Thiện)

THẬP THIỆN NGHIỆP (MƯỜI ĐIỀU THIỆN)

I. Định nghĩa
Thập thiện nghiệp là 10 nghiệp lành, cũng có thể gọi là Thập thiện giới, thập thiện pháp hay nói cho đầy đủ là “Thập thiện nghiệp đạo”.
Nghiệp dịch từ chữ phạn Karma mà ra, nó có nghĩa là hành động từ việc làm, lời nói và ý nghĩ tạo ra nghiệp; có thể chia làm 3 tính cách: lành, dữ hoặc vô ký (không lành, không dữ). Nghiệp là một năng lực do những sự thiện và ác của chúng ta tạo thành từ những kiếp trước:
“Đã mang lấy nghiệp vào thân;
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa” 
(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

II. Nơi phát khởi của 10  nghiệp
Nghiệp thì không thể kể xiết vì nó muôn hình vạn trạng, nếu trong tâm thiện thì phát ra hành vi lợi lạc chúng sanh đó là thiện nghiệp, nếu trong tâm ác thì hành vi sẽ tổn hại chúng sanh đó là ác nghiệp.
* Những nghiệp dữ:
1. Những nghiệp dữ do thân phát khởi có 3: Sát sanh, trộm cướp, tà dâm.
2. Những nghiệp dữ do miệng nói ra có 4: Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi 2 chiều, nói lời hung ác.
3. Những nghiệp dữ do ý phát khởi có 3:           Tham lam, sân hận, si mê.
* Những nghiệp lành: Nếu chúng ta làm ngược lại với 10 nghiệp dữ sẽ có 10 nghiệp thiện

III. Gía trị của 10 nghiệp lành:
Các nghiệp đều do thân miệng ý phát sinh ra. Muốn được 10 nghiệp lành thì phải dứt hẳn 10 nghiệp dữ. Bỏ các nghiệp dữ  rồi, mỗi ngày cứ phát triển nghiệp lành mãi thì sẽ được 4 điều lợi ích sau:
1. Cải tạo bản thân: Sự thực hành 10 nghiệp lành sẽ hoán cải thân tâm thành tốt đẹp, có lòng từ bi hỷ xả  được nhiều người thương mến.
2. Cải tạo hoàn cảnh: Cuộc sống bớt khổ thêm vui, quan hệ giữa người và chúng sanh tốt đẹp hơn.
3. Tạo nhân cõi trời: Người tu thập thiện nghiệp là gieo nhân tốt để cải thiện cuộc sống đời nầy, khi vãng sanh có thuận duyên được lên cõi Trời hưởng phước (trong vòng lục đạo).
4. Căn bản Phật quả: Thập thiện nghiệp là nền móng vững chắc để người tu bước lên chánh quả, hưởng được phước báu của người, trời  và tiến đến Phật quả.
 
CÂU HỎI ÔN TẬP
a. Liệt kê thập thiện nghiệp.
b. Hãy nêu ý nghĩa của 10 điều thiện.
c. Nghiệp là gì? có mấy tính năng?
d. Nêu giá trị của 10 nghiệp lành.
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.