Đề cương ôn tập thi kết khóa bậc Lực Trung Ương (Khóa 2011-2015)

      A.PHẬT PHÁP:

 1. KINH DI GIÁO:
 1. Nội dung Kinh Di Giáo.
 2. Hình thức Kinh Di Giáo.
 3. Liên hệ Kinh Di Giáo với Kinh Đại Bát Niết bàn.
 4. Những lời di huấn trong Kinh Di Giáo với Kinh Đại Bát Niết bàn.
 5. Giới học, Định học và Tuệ học liên quan mật thiết trong Bát Chánh đạo.
 6. Bối cảnh Đức Phật giảng dạy trong Kinh Di Giáo.
 7. Những lời khích lệ của Đức Phật đã dạy trong Kinh Di Giáo và Kinh Đại Bát Niết bàn
 8. Chúng ta có thể kết luận gì sau khi nghiên cứu mối quan hệ giữa Kinh Đại Bát Niết bàn và Du hành với Kinh Di Giáo.?
 9. Những lời dạy của Đức Phật nói về tịnh giới, về nhất tâm nỗ lực cầu tuệ giác giải thoát.
 10. Phương pháp hành trì được Đức Phật lập đi lập lại trong Kinh Di Giáo.
 1. KINH THỦ LĂNG NGHIÊM:
 1. Chư Tổ và hàng Phật tử sau khi thâm nhập đã nhận định Kinh Thủ Lăng Nghiêm như thế nào ?
 2. Thiền sư nào có công đem Kinh Lăng Nghiêm từ Ấn Độ truyền vào Trung Hoa ?
 3. Nội dung Kinh Lăng Nghiêm dạy cho chúng ta ngộ được điều gì?
 4. Giải nghĩa đầy đủ ý nghĩa tên 19 chữ của Kinh Lăng Nghiêm.
 5. Ý nào trong bài tựa Kinh Lăng Nghiêm tán dương báo thân, hóa thân và pháp thân của Phật ?
 6. Người Huynh Trưởng GĐPT khi hướng dẫn đàn em tu học, phụng sự chánh pháp, phụng sự chúng sanh sẽ phát nguyện câu nào trong bài tựa Kinh Lăng Nghiêm?
 7. Thuộc và hiểu nghĩa bài tựa Kinh Lăng Nghiêm?
 8. Mười phương chư Phật đã tu hành chứng được quả gì ?
 1.   KINH PHÁP HOA :
 1. Tên 28 phẩm theo thứ tự của Kinh Pháp Hoa.
 2. Văn phong và ngôn ngữ Kinh Pháp Hoa.
 3. Cách phân đoạn của các ngài Trí Khải, Hải Ấn và Hòa Thượng Trí Quang gồm 2 phần hoặc 4 phần. Ngoài ra còn có cách chia bố cục Kinh Pháp Hoa thành 3 phần có những ưu điểm nào ?
 4. Phân tích ý nghĩa “Hữu học” và “Vô học” trong phẩm 9 của kinh?
 5. Giáo nghĩa quan trọng trong phẩm “Thường Bất Khinh” (Phẩm 20) của Kinh Pháp Hoa là gì ?
 6. Danh tử “Phổ môn” trong Phổ môn phẩm (phẩm 25) được Hòa Thượng Thích Chơn Thiện nhận định thế nào ?
 7. Ý nghĩa “ngôi nhà lửa” trong phẩm Thí dụ (phẩm 3) của kinh là gì ?
 8. Bồ Tát Quán Thế Âm có đầy đủ 5 đức tính và 5 phẩm chất. Hãy kể “năm quán” và “năm âm” của Bồ Tát trong phẩm Phổ Môn (phẩm 25)
 9. Giáo nghĩa hàm chứa nhiều đặc thù và sâu sắc của Kinh Pháp Hoa là gì ?

 
B. HIỂU BIẾT VỀ TỔ CHỨC :

Quán triệt Nội quy GĐPT và Nội quy Huynh Trưởng GĐPT tu chỉnh năm 2011 được Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành năm 2013.

 
C. KIẾN THỨC TỔNG QUÁT VÀ PHẦN D : TU TẬP TỰ THÂN: 
                 Trình bày tham luận theo nội dung đã gợi ý tại phần B được phổ biến trên trang nhà : giadinhphattu.vn mục Tu học Huấn luyện ngày 11/4/2015 (https://giadinhphattu.vn/news/Tu-hoc-Huan-luyen/GOI-Y-DE-TAI-LUAN-VAN-BAC-LUC-VA-NOI-DUNG-THAM-LUAN-HOI-THAO-HUYNH-TRUONG-GDPT-1852/)
                 Thời hạn nộp luận văn của học viên bậc Lực IV sắp hết. Yêu cầu thực hiện gấp

 TM. BAN ĐIỀU HÀNH BẬC LỰC IV TRUNG ƯƠNG 
TRƯỞNG BAN

 
 
                                                                                                                                                                                                                 Huynh trưởng cấp Dũng
                                                                                                                                                                                                              Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu

Ban Thông tin – Truyền Thông

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.