Chương trình huấn luyện Đội, Chúng trưởng và phó ngành Thiếu

NỘI LỆ

1. Mục đích: Đào tạo Đội, Chúng trưởng vàphó ngành Thiếu đủ năng lực cần thiết để điều khiển Đội, Chúng được kết quả tốt.

2. Danh hiệu:

    – ANÔMA (cho Đội)

    – NILIÊN (cho Chúng)

3. Khẩu hiệu: TIẾN

4. Thời gian: 54 giờ

5. Điều kiện:

    – Đã phát nguyện mang Huy hiệu Hoa Sen

    – Ít nhất 14 tuổi

    – Có chứng chỉ bậc Hướng thiện trở lên

    – Hoặc từ 14 đến 16 tuổi cho Đoàn mới lập.

6. Kỷ luật:

    – Lanh lẹ, đúng giờ

    – Tuân thủ kỷ luật

    – Đoàn kết.

7. Điều kiện trúng cách:

    – Dự học suốt thời gian trại

    – Đủ số điểm quy định bài thi khảo hạch cuối khóa

    – Không vi phạm kỷ luật

    – Trại sinh được cấp chứng chỉ sau khi trúng cách trại.

CHƯƠNG TRÌNH

A. Rèn chí:

1. Ý nghĩa mục đích trại huấn luyện Anôma – Ni Liên

2. Người Đội, Chúng trưởng và phó (vai trò, tư cách và nhiệm vụ)

3. Hiểu mình, hiểu bạn

4. Kỷ luật Đội, Chúng

5. Tinh thần đồng đội.

B. Kiến thức về tổ chức:

1. Sơ lược mục đích GĐPT phát triển và hệ thống tổ chức Đoàn

2. Tổ chức Đội, Chúng – Đội, Chúng tự trị – Góc Đội, Chúng

3. Sổ tay Đội, Chúng trưởng.

C. Kỹ năng chuyên môn:

1. Hình thức và hiệu lệnh tập họp

2. Cách dựng lều, xây bếp – Bài ca Đội, Chúng – Báo Đội, Chúng

3. Trại Đội, Chúng – Lửa trại – Cấp cứu

4. Thực hành thành thạo, học nhiều trò chơi, bài hát.

Ghi chú: Trại ca và phù hiệu tự chọn.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.