Chương trình huấn luyện Huynh Trưởng A Dục

NỘI LỆ

1. Mục đích: Đào tạo Đoàn trưởng

2. Danh hiệu: A Dục

3. Khẩu hiệu: Tín

4. Trại ca: “Kết đoàn” của Lê Cao Phan

5. Thời gian: năm (5) ngày đêm

6. Điều kiện:

    – Tuổi tổi thiểu là 22 tuổi.

    – Đã trúng cách trại Lộc Uyển 02 năm.

    – Có chứng chỉ trúng cách bậc Trì.

7. Kỷ luật: Khắc khổ – Lục hòa

8. Trúng cách:

    – Dự học suốt thời gian trại.

    – Đủ số điểm quy định ở trại (Bài thi – Tinh thần học tập – Sinh hoạt…)

    – Không vi phạm kỷ luật.

    – Được cấp Chứng chỉ trúng cách trại A Dục 6 tháng sau.

CHƯƠNG TRÌNH

A. Rèn chí

1. Ý nghĩa và tinh thần trại A Dục.

2. Lý tưởng người Huynh trưởng.

3. Người Đoàn trưởng.

4. Người Đoàn trưởng với Tứ nhiếp pháp.

B. Kiến thức về tổ chức và điều khiển

1. Cách tổ chức và quản trị Đoàn.

2. Mục đích và phương pháp giáo dục trong GĐPT.

3. Tâm lý Đoàn sinh.

4. Vạch chương trình tu học, sinh hoạt Đoàn.

5. Cách tổ chức và điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn.

6. Cách soạn và hướng dẫn một bài học cho Đoàn sinh.

7. Đội, Chúng tự trị (ngành Thiếu) – Đàn kiểu mẫu (ngành Đồng).

8. Tổ chức các lễ lược trong Đoàn (Lễ phát nguyện vào Đoàn, Lễ trao cấp hiệu, Lễ lên Đoàn, Sinh nhật Đoàn).

9. Tổ chức Trại Đoàn, Du ngoạn cho Đoàn.

10. Huấn luyện Đội, Chúng trưởng, phó và Đầu thứ đàn.

11. Báo Đoàn.

12. Lửa trại.

13. Trò chơi lớn.

C. Kỹ năng chuyên môn

1. Dành nhiều thời gian để thực hiện thành thạo về hình thức hiệu lệnh tập họp; điều khiển trò chơi; bài hát; gút; truyền tin; dựng lều; lửa trại.

2. Thực tập điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.