Thành phần nhân sự Phân Ban hướng dẫn GĐPT TT-Huế nhiệm kỳ 2007-2012

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BTS TỈNH GHPG TT- HUÊ

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 VP: CHÙA TỪ ĐÀM

 

 01 Sư Liễu Quán – P.Trường An – Huế

 

 ĐT: 054.822180 – FAX:884092

 

 Số: 189:QĐ/BTS

PL: 2551, Huế, ngày 19 tháng 10 năm 2007 

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm Trưởng Phân Ban GĐPT và chuẩn y thành phần nhân sự

Phân ban hướng dẫn GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2007-2012

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ TỈNH GIÁO HỘI PHẬT GIÁO THỪA THIÊN HUẾ

– Căn cứ Quyết định số 540/QĐ/HĐTS ngày 20.8.2007 của Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự tỉnh GHPG TT-Huế nhiệm kỳ 2007-2012.

– Căn cứ Hiến chương GHPG Việt Nam, Chương VI điều 25, 26 và Nội quy của Ban thường trực Hội đồng Trị sự GHPG Việt Nam, Chương V điều 19, 20; quy định quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của Ban trị sự tỉnh, thành hội.

– Căn cứ Nội quy hoạt động của Ban trị sự Tỉnh, thành hội Phật giáo trực thuộc TW GHPG Việt Nam – Chương I điều 2, quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Trị sự,

– Căn cứ biên bản phiên họp của Thường trực Ban Trị sự ngày 29.8.2007 (17.7 Đinh Hợi) nhất trí thông qua thành phần nhân sự các ban ngành trực thuộc Ban trị sự nhiệm kỳ 2007-2012 do các Trưởng ban đề cử

QUYẾT ĐỊNH


– Điều 1: Nay bổ nhiệm Huynh trưởng cấp Dũng Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu; Ủy viên Ban Trị sự, Phó Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh GHPG TT-Huế đảm trách chức vụ Trưởng Phân ban hướng dẫn GĐPT tỉnh GHPG TT-Huế nhiệm kỳ 2007-2012.

– Điều 2: Chuẩn y thành phần nhân sự Phân Ban GĐPT Tỉnh GHPG TT-Huế nhiệm kỳ 2007-2012 (danh sách đính kèm)

– Điều 3: Chánh thư ký Thường trực Ban Trị sự, Trưởng Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh GHPG TT-Huế và các vị có tên trong Điều 1, Điều 2 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định này.

 

 Nơi nhận:

TM. BAN TRỊ SỰ  

 – Ban Hướng dẫn Phật tử TW, GHPGVN (kính báo cáo)

– UBND, UBMT, BTG, CA tỉnh TT-Huế

– UBND, UBMT, BTG, CA các Huyện, Tp.Huế 
(kính tường và xin giúp đỡ)

– Ban đại diện Phật giáo các Huyện

– Ban hộ tự và BHT GĐPT các NPĐ

– Như Điều 3
(để thực hiện)

– Lưu VP

 Trưởng ban

(Đã ký và đóng dấu)

Hòa thượng

 THÍCH ĐỨC PHƯƠNG

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

PHÂN BAN HƯỚNG DẪN GĐPT TỈNH TT-HUẾ

Nhiệm kỳ 2007-2012


Trưởng Phân ban:

HTr cấp Dũng Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu

Phó Phân ban thường trực:

Htr cấp Tấn Nguyên Chương – Phùng Hữu Huy

Các phó phân ban:

+ Htr. Cấp Tấn Tâm Xán – Lê Quý Dung

+ Htr. Cấp Tấn Đồng Ân – Hoàng Ngọc Dung

+ Htr. Cấp Tấn Trừng Minh – Ngô Quý Hiền TRiết

+ Htr. Cấp Tín Tâm Toại – Nguyễn Viết Kế

+ Htr. Cấp Tấn Tâm Hoà – Nguyễn Thị Huế

Chánh thư ký: Htr Cấp Tấn Nguyên Lương – Lê Văn Thiện

Phó Thư ký: Htr Cấp Tấn Nguyên Phú – Nguyễn Xuân Tiên

Thủ quỹ BHD: Htr Cấp Tấn Minh Nhật – Nguyễn Văn Thắng

Thủ quỹ Thư quán: Htr Cấp Tấn Tâm Huy – Phan Thị Cẩm

UV Nội vụ: Htr Cấp Tấn Nguyên Tri – Hoàng Minh Quân

UV Tổ kiểm: Htr Cấp Tín Nguyên Cầu – Trần Duy Lân

UV Nghiên huấn: Htr Cấp Tấn Tâm Quỳ – Trần Thúc Phúc

UV Tu thư: Htr Cấp Tấn Tâm Ngọc – Nguyễn Thị Minh Nguyệt

UV Văn nghệ: Htr Cấp Tấn Tâm Chánh – Lê Quang Cự

UV HĐTN: Htr Cấp Tấn Tâm Chiếu – Lê Văn Thiện

UV TTXH: Htr Cấp Tấn Tâm Chiếu – Trần Thị Hạnh

UV Tài chính: Htr Cấp Tấn Tâm Chánh – Lê Quang Cự (kiêm)

UV Nam Phật tử: Htr Cấp Tấn Hồng Hoà – Trần Vĩnh Tư

UV Nữ Phật tử: Htr Cấp Tín Nguyên Bách – Đoàn Thị Năm

UV Thiếu Nam: Htr Cấp Tín Nguyên Quân – Trần Hữu Cửu

UV Thiếu Nữ: Htr Cấp Tín Quảng Trực – Lý Tiểu Nhi

UV Nam Oanh vũ: Htr Cấp Tấn Quảng Mãn – Hồ Văn Cận

UV Nữ Oanh vũ: Htr Cấp Tín Tâm Quang – Trần Thị Minh

UỶ VIÊN TRỰC THUỘC CÁC BAN

Ban Nội vụ:

+ Htr Cấp Tấn Nguyên Thanh – Đỗ Trọng Hạnh

+ Htr Cấp Tín Tâm Thiện – Lê Quang Hùng

Ban nghiên huấn:

+ Htr Cấp Tín Tâm Quả – Hà Văn Tám

+ Htr Cấp Tín Quảng Vi – Đặng Duy Trường

Ban tu thư:

+ Htr Cấp Tín Nguyên An – Hoàng Vạn Vĩnh

+ Htr Cấp Tín Nguyên Đích – Phạm Thanh Thú

Ban Từ thiện xã hội:

+ Htr Cấp Tín Nguyên Hoa – Bùi Thị Ngọc Điểm

Ngành Nam Phật tử:

+ Htr Cấp Tín Nguyên Vọng – Hoàng Vĩnh Lộc

+ Htr Cấp Tấn Nguyên Độ – Trần Thọ

UỶ VIÊN ĐẠI DIỆN PHÂN BAN GĐPT TẠI CÁC HUYỆN/THÀNH PHỐ (TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH)

+ Huyện Phong Điền: Htr Cấp Tấn Nhật Cần – Nguyễn Đình Phước

+ Huyện Quảng Điền: Htr Cấp Tấn Nhật Tâm – Hồ Tấn Hoàng

+ Huyện Hương Trà: Htr Cấp Tín Trừng Thanh – Nguyễn Văn Luỹ

+ Thành phố Huế & Huyện Nam Đông: Htr Cấp Tấn Nguyên Thanh – Đỗ Trọng Hạnh

+ Huyện Hương Thuỷ: Htr Cấp Tín Nguyên Đấu – Hoàng Chiến

+ Huyện Phú Vang: Htr Cấp Tấn Nguyên Bình – Nguyễn Văn Tải

+ Huyện Phú Lộc: Htr Cấp Tấn Nguyên Trí – Hoàng Minh Quân (kiêm)

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.