Thông báo về tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Gia đình Phật tử

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM             
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Số: 122 /2021/TB/GĐPT/TW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2021
THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
(1951-2021)

Kính gửi: Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT các Tỉnh, Thành.

– Căn cứ Chương trình hoạt động năm 2021 của Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương;

– Căn cứ Biên bản buổi họp thường trực mở rộng ngày 03 tháng 3 năm 2021 tại Văn phòng 2 Thiền viện Quảng Đức và ngày18 tháng 3 năm 2021 tại Văn phòng BHD GĐPT Thừa Thiên Huế tại tổ đình Từ Đàm.

Phân ban GĐPT Trung ương sẽ tổ chức chào mừng Kỷ niệm 70 năm Gia đình Phật tử Việt Nam (1951 – 2021) từ Trung ương đến các Tỉnh, Thành phố kết hợp tổ chức và Đại lễ Cầu siêu.

A. THỜI GIAN

1. GĐPT Trung ương sẽ tổ chức kỷ niệm 70 năm GĐPTVN dự kiến vào ngày 13-14 tháng 8 năm 2021 (nhằm ngày 06-07 tháng 7 năm Tân Sửu) với các nội dung sau:

a. Lễ Kỷ niệm 70 năm GĐPTVN;

b. Đại lễ Cầu siêu;

c. Trình bày sức sống GĐPT;

d. Văn nghệ chào mừng.

2. Phân ban GĐPT các Tỉnh, Thành phố tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm GĐPTVN tại Tỉnh, Thành phố trước thời gian Trung ương tổ chức ít nhất 20 ngày.

B. ĐỊA ĐIỂM

Phân ban GĐPT Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm GĐPTVN; Đại lễ Cầu siêu tại tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Phân ban GĐPT các Tỉnh, Thành phố tại địa điểm thích hợp  của Tỉnh, Thành phố.

C. CÁC  PHẬT SỰ PHẢI THỰC HIỆN LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY KỶ NIỆM 70 NĂM GĐPTVN.

1. Tổ chức lễ chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm GĐPTVN tại các Tỉnh, Thành phố;

2. Tổ chức Đại lễ cầu siêu;

3. Tổ chức Triển lãm;

4. Phù hiệu kỷ niệm;

5. Tài chính để tổ chức;

6. Kế hoạch tổ chức của Trung ương tại Thừa Thiên Huế

7. Truyền thông – Báo chí  -Đặc san kỷ niệm …

8. Thống kê số lượng, chất lượng Đoàn viên GĐPT.

D. NỘI DUNG

I. Tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm GĐPTVN tại các Tỉnh, Thành phố

1. Kế hoạch tổ chức

a. Hình thức: Tuỳ theo hoàn cảnh, khả năng, sáng kiến chọn một hình thức họp mặt:

– Trại họp bạn GĐPT;            

– Hội thi, Hội thảo, Văn nghệ chào mừng…

b. Thời gian tổ chức: trước thời gian Trung ương tổ chức ít nhất 20 ngày.

c. Thành lập Ban Tổ chức, nghiên cứu hình thức họp mặt để vạch kế hoạch thực hiện.

d. Trình xin Ban Trị sự, đăng ký với Chính quyền địa phương việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm GĐPTVN.

e. Báo cáo thành quả đạt được của Phân ban GĐPT Tỉnh, Thành phố (từ ngày thành lập Phân ban).

2. Nội dung biểu ngữ

a. Biểu ngữ treo bên ngoài

– Cung nghinh Chư Tôn đức Tăng, Ni

– Chào mừng Quý vị Quan khách và Đại biểu

b. Biểu ngữ treo trong địa điểm làm lễ kỷ niệm

– Chào mừng Kỷ niệm 70 năm Gia đình Phật tử Việt Nam (1951 – 2021)

– Lý tưởng tôn thờ Anh quyết nêu gương phụng sự

– Tình Lam giữ trọn Em nguyện tinh tấn đắp xây

3. Chương trình lễ Kỷ niệm

– Niệm Phật (danh hiệu Bổn sư 3 lần)

– Chào Quốc kỳ – Đạo kỳ

– Cử bài ca Sen Trắng

– Tuyên bố lý do – Giới  thiệu chương trình

– Giới thiệu Chư Tôn đức Chứng minh – thành phần tham dự

– Dâng hoa cúng dường và chào mừng Quan khách

– Diễn văn khai mạc Lễ Kỷ niệm 70 năm GĐPTVN

– Tặng hoa chúc mừng,phù hiệu kỷ niệm,…

– Báo cáo thành quả đã hoạt động của Phân ban GĐPT Trung ương

– Báo cáo thành quả đã hoạt động của Phân ban GĐPT địa phương

– Phát biểu của cựu Đoàn viên GĐPT(nếu có)

– Phát biểu của Ban Bảo trợ (nếu có)

– Phát biểu của Lãnh đạo Chính quyền

– Đạo từ của Chư Tôn Giáo phẩm Chứng minh

– Cảm tạ của Ban Tổ chức

– Hồi hướng.

II. Tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm GĐPTVN của Trung ương

1. Công tác chuẩn bị tổ chức của Trung ương

-Thành lập Ban Tổ chức Kỷ niệm 70 năm GĐPT Việt Nam;

– Lập thư trình Ban HDPT/TW kèm kế hoạch tổ chức, dự kiến số lượng đại biểu;

– Thông báo lễ Kỷ niệm đến các Phân ban GĐPT các Tỉnh, Thành;

– Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến mọi đoàn viên tân, cựu;

– Viết báo cáo thành tích từ năm 2011 đến nay.

2. Thành phần Chứng minh và tham dự
a. Cung thỉnh Chư Tôn đức Chứng minh


– Chư Tôn đức Giáo phẩm Hội đồng Trị sự GHPGVN

– Chư Tôn đức BHD Phật tử và Ban Bảo trợ Trung ương

– Chư Tôn đức Ban Trị sự, Ban Hướng dẫn Phật tử  GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế

– Chư Tôn đức Ban Trị sự và Ban Hướng dẫn Phật tử các Tỉnh, Thành phố có Huynh trưởng tham dự.

b. Đại biểu khách mời: Ban Tôn giáo Chính phủ, chính quyền và Mặt trận các cấp
c. Đại biểu GĐPT


– Huynh trưởng cấp Dũng;

– Thành viên Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT/TW;

– Thành viên Thường trực Ban Bảo trợ GĐPT /TW;

– Đại diện Phân ban GĐPT các Tỉnh, Thành phố;

– Đại diện Ban Bảo Trợ các Tỉnh, Thành phố.

– Đại diện Đoàn Cựu Huynh trưởng các Tỉnh, Thành (nếu có)
  Các Đơn vị Tỉnh, Thành phố thành lập đoàn đại biểu (số lượng đại biểu của các Tỉnh, Thành phố sẽ được thông báo cụ thể sau)
3. Thành lập Ban Tổ chức
Cố vấn Ban Tổ chức
Htr. cấp Dũng Thiện Điều NGUYỄN THẮNG NHU, Cố vấn GĐPT/Trung ương.
Trưởng ban
Htr. cấp Dũng Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU,Trưởng ban Hướng dẫn PB GĐPT Trung ương
Phó ban


– Htr. cấp Tấn Tâm Ấn HOÀNG THÚC QUYỀN, Phó Trưởng Phân ban GĐPT TW, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban GĐPT Tỉnh Quảng Trị;

– Htr. cấp Tấn Tâm Ngọc NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT, Phó Trưởng Phân ban GĐPT Trung ương, Phó Trưởng Phân ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế;

– Htr. cấp Tấn Nguyên Chương PHÙNG HỮU HUY, Phó Trưởng ban Thường trực BHD PB.GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế.
  Thư ký:

– Htr. cấp Tấn Thị Bá Huỳnh Văn Tùng, Chánh Thư ký Phân ban GĐPT/TW

– Htr. cấp Tấn Tâm Lập Lê Hà Thọ, Phó Thư ký Phân ban GĐPT Trung ương;

– Htr. cấp Tấn Nguyên Phục Nguyễn Văn Khôi, Phó Thư ký Phân ban GĐPTTW;

– Htr. cấp Tấn Tâm Chánh Lê Quang Cự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BHD PB GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế.
 
Thủ quỹ
: Htr. cấp Tấn Diệu Kính Vũ Thị Minh, Thủ quỹ Phân ban GĐPT TW.
Phụ tá Thủ quỹ: Mời một số Huynh trưởng Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia.
Ủy viên: Mời một số thành viên Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và thành phố Đà Nẵng.
4. Tổ chức triển lãm
a. Chủ đề: Phát triển Gia đình Phật tử – Phụng sự Đạo pháp – Xây dựng Xã hội.


– Giới thiệu hình ảnh đặc trưng, nhận vật tiêu biểu để chứng minh thành quả giáo dục và phát triển của tổ chức GĐPTVN

– Những hoạt động mang tính phụng sự Đạo pháp qua các lễ lược, các Phật sự do Giáo hội chủ trương, hình ảnh người  đoàn viên GĐPT xuất gia (từ khi thí phát …), hình ảnh người đoàn viên GĐPT tự thiêu bảo vệ Đạo pháp, …

– Những hoạt động mang tính xây dựng Xã hội qua các hình ảnh hiến máu tình nguyện, xây nhà tình Lam, cứu trợ thiên tai,…

b. Trung ương
Chuẩn bị hình ảnh đặc biệt liên quan đến chủ đề trên, nói lên sự hình thành và phát triển tổ chức GĐPT VN qua các thời kỳ sinh hoạt từ 1951-2021(khoảng 50 hình khổ A3)
c. Các Tỉnh, Thành phố
Mỗi đơn vị Tỉnh,Thành phố chuẩn bị 15 – 20 hình, nói lên sự sinh hoạt của đơn vị(mỗi hình ảnh ghi chú rõ nội dung hình). Các đơn vị Tỉnh,Thành phố trang trí hình ảnh trên khung hình khổ 1,20 x 2,0 m.
Bộ phận trang thiết trí chịu trách nhiệm thiết kế, trình bày hình ảnh của Trung ương và phân chia khu vực cho các Tỉnh,Thành phố trình bày.
5. Phù hiệu – Nhạc kỷ niệm
Phù hiệu: Phân ban GĐPT TW và Phân ban GĐPT tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất mẫu và công bố. Ban Tổ chức thông báo đến từng đơn vị Tỉnh,Thành phố để thông báo đến Huynh trưởng, Đoàn sinh sáng tác nhạc kỷ niệm 70 năm GĐPT Việt Nam.
6. Văn nghệ


– GĐPT Thừa Thiên Huế chuẩn bị trang thiết trí sân khấu văn nghệ.

– GĐPT Quảng Trị chịu trách nhiệm về nội dung và chương trình văn nghệ.

– Mỗi đơn vị GĐPT tỉnh, thành phố chuẩn bị 01 tiết mục văn nghệ đặc sắc gởi về Ban Tổ chức trước ngày 01/8/2021.
7. Tài chính
a. Dự chi
– Chi Đại lễ Cầu Siêu                                                                 100.000.000đ
– Chi Lễ Kỷ niệm 70 năm:
+Phù hiệu Lễ kỷ niệm: 8.000c x 10.000đ/c:                                 80.000.000đ
+ Phù hiệu lưu niệm: 150c x 150.000đ/c:                                     22.500.000đ                  + Kỷ yếu Kỷ niệm 70 năm: 500c x 300.000đ/c:                          150.000.000đ                  + Chi phí hành chính, tổ chức:                                                     20.000.000đ                  + Dựng rạp:                                                                                  50.000.000đ       
+ Trang thiết trí hội trường:                                                          20.000.000đ                   + Chi phí ăn của đại biểu:                                                          110.000.000đ
+ Chi phương tiện và lưu trú của Chư Tôn đức, khách mời TW: 30.000.000đ       
 + Một số chi khác:                                                                        20.000.000đ                                          Tổng chi                                                            602.500.000đ
Phương tiện đi lại và lưu trú đại biểu tự túc
b. Dự thu
 b.1. Vận động tài chính: Phát huy nội lực trong Huynh trưởng, Đoàn sinh đóng góp.
+ Huynh trưởng
– Huynh trưởng cấp Dũng:                                       Tùy hỷ


– Huynh trưởng cấp Tấn:      tối thiểu             400.000đồng/Htr.

– Huynh trưởng cấp Tín:       tối thiểu             300.000đồng/Htr.

– Huynh trưởng cấp Tập:      tối thiểu             200.000đồng/Htr.

– Huynh trưởng tập sự Lộc Uyển và A Dục)và đoàn sinh ngành Thanh:
100.000 đồng/Htr.
   + Đoàn snh


– Ngành Thiếu                                               20.000đồng/đs

– Ngành Đồng                                               10.000đồng/đs

Hội nghị nhận thấy tổ chức kỷ niệm 70 năm GĐPT là việc làm chính đáng và vinh dự của tổ chức “Áo Lam hoa Sen trắng” nên đề nghị mỗi một Huynh trưởng và Đoàn sinh chúng ta chung tay đóng góp tài chính, thể hiện tinh thần của mình trong ngày Kỷ niệm sinh nhật  70 năm của GĐPT chúng ta.
Số tiền do Huynh trưởng, Đoàn sinh đóng góp được để lại 50% để Phân ban GĐPT cấp tỉnh, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm và các hoạt động chào mừng khác tại địa phương mình.
  + Đại biểu tham dự Lễ Kỷ niệm:                 200.000 đồng/đại biểu. (Phân ban GĐPT địa phương hỗ trợ)
Ngoài ra, vận động cá nhân Huynh trưởng, Đoàn sinh trên tinh thần vì sự trường tồn của màu Lam thân yêu, tuỳ hỷ ủng hộ thêm cho Lễ kỷ niệm 70 năm GĐPT Việt Nam.
b.2. Xin Chư Tôn Giáo phẩm, Chư Tôn đức Tăng, Ni


– Vận động Chư Tôn đức Tăng, Ni gốc từ GĐPT;

– Xin Ban Bảo trợ Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương;

– Vận động Ban Bảo trợ, Cựu Huynh trưởng , cựu Đoàn sinh, Phụ huynh Huynh trưởng, Đoàn sinh,các nhà Mạnh thường quân, các nhà hảo tâm,…
 
b.3. Thực hiện
: Làm thư ngỏ, lập “PHIẾU CÔNG ĐỨC” để thu nhận tiền


III. Tổ chức Đại lễ Cầu siêu: Dự chi khoảng hơn 100.000.000đồng.

1. Mục đích: Tưởng niệm Công đức

– Chư Tôn Thiền đức sáng lập, chư liệt vị tiền bối hửu công;

– Chơn linh Thánh Tử Đạo, Tử Đạo;

– Chư vị Ban Hướng dẫn, Ban bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh quá cố.

2. Thời gian: Ngày 13 tháng 8 năm 2021  
(Kết hợp trong thời gian tổ chức kỷ niệm 70 năm GĐPT VN)
3. Địa điểm: Tổ đình Từ Đàm.
4. Danh sách Cầu siêu: Các Phân ban Tỉnh, Thành phố lập danh sách các đối tượng trên gởi về Thường trực PB. GĐPT/TW trước tháng 6/2021 (theo mẫu đính kèm)
5. Thành phần chứng minh và tham dự


a. Thành phần chứng minh

– Chư Tôn Thiền đức Hội đồng Trị sự Trung ương,

– Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương,

– Chư Tôn Thiền đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế,

– Thường trực Ban Hướng dẫn PB.GĐPT/TW và các Tỉnh, Thành phố.

b. Khách mời: Đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ và Chính quyền địa phương.

c. Đại biểu tham dự

– Đại biểu dự Lễ Kỷ niệm 70 năm,

– Ban Bảo trợ GĐPT/ TW và các Tỉnh, Thành phố,

– Ban Quản trại và Trại sinh trại Vạn Hạnh V,

– Thân nhân các Gia đình Thánh Tử Đạo và Tử đạo,

– Thân nhân Đoàn viên GĐPT đã hy sinh vì Đạo pháp, vì Dân tộc, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh quá cố.

6. Ban Tổ chức
Kính mời Htr. cấp Dũng Thiện Điều Nguyễn Thắng Nhu, Cố vấn PB GĐPT /TW làm Trưởng ban tổ chức Đại lễ Cầu siêu.
Những công tác thực hiện Đại lễ Cầu siêu:


– Cung thỉnh Chư Tôn đức Chứng minh và Kinh sư;

– Trang thiết trí Lễ đường;

– Phẩm thực lễ Cầu siêu.
Kính đề nghị Phân ban GĐPT Thừa Thiên Huế hỗ trợ các công việc trong Đại lễ Cầu siêu tại tổ đình Từ Đàm.

IV. Thống kê số lượng,chất lượng đoàn viên GĐPT
Lấy ngày 31 tháng 3 năm 2021 làm mốc để thống kê.
1. Phân ban GĐPT, Ban Bảo trợ, Đoàn cựu Huynh trưởng


– Thành phần nhân sự Phân ban GĐPT Trung ương (2017 – 2022).

– Thành phần nhân sự Phân ban GĐPT tỉnh, thành phố (2017 – 2022).

– Thành phần nhân sự Ban Bảo trợ tỉnh,thành phố và số lượng.

– Thành phần nhân sự Đoàn cựu Huynh trưởng tỉnh, thành phố (nếu có) và số lượng.

2. Huynh trưởng:Báo cáo số lượng sinh hoạt thường xuyên, không thường xuyên(%)

– Số lượng Huynh trưởng…

– Chất lượng (trình độ tu học) Huynh trưởng các cấp bậc Tập, Tín, Tấn, Dũng, qua trại huấn luyện Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang, Vạn Hạnh.

3. Đoàn sinh:Báo cáo số lượng sinh hoạt thường xuyên và không thường xuyên (%)

– Số lượng Đoàn sinh các ngành

– Ngành Thanh: Nam Nữ và trình độ tu học các bậc Hoà, Minh, Kiến, Trực.

– Ngành Thiếu: Nam Nữ và trình độ tu học các bậc Hướng, Sơ, Trung, Chánh thiện.

– Ngành Đồng: Nam Nữ và trình độ tu học các bậc Mở Mắt, Cánh Mềm, Chân Cứng, Tung Bay.

Do nhu cầu Phật sự, huynh trưởng đang sinh hoạt phải điều động qua Ban Hộ tự, Ban Hộ niệm,… vẫn kê vào danh sách huynh trưởng đang sinh hoạt.
Kế hoạch chi tiết về lễ Tưởng niệm sẽ thông báo sau.
                               

Nơi nhận:
– Phân ban GĐPT cấp Tỉnh, Thành trực thuộc                     “để thực hiện”
– Thường trực PB GĐPT Trung ương
”để  tường”
Kinh gửi:
– Thường trực BHD Phật tử Trung ương GHPGVN
– Ban Hướng dẫn Phật tử các Tỉnh, Thành                                   “để kính tường trình”
– Lưu VT.
TM. BAN HƯỚNG DẪN PB. GĐPT TRUNG ƯƠNG
TRƯỞNG PHÂN BAN
(Đã ấn ký)
Huynh trưởng cấp Dũng
Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU
    
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.