Thành phần nhân sự BHD Phật tử Trung ương GHPG Việt Nam (nhiệm kỳ 2007 – 2012)

 

 


 

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG GHPGVN

NHIỆM KỲ VI (2007 – 2002)

Theo Quyết định số 399/QĐ/HĐTS ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

I. THƯỜNG TRỰC BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG:

1. Trưởng ban

: Hòa thượng Thích Thiện Duyên

(Quảng Nam)

2. Phó Trưởng ban Thường trực

: Thượng tọa Thích Đạt Đạo

(Tp. HCM)

3. Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử

 

: Thượng tọa Thích Thanh Hùng

(Tp. HCM)

4. Phó Trưởng ban

: Thượng tọa Thích Khế Chơn

(Thừa Thiên Huế)

5. Phó Trưởng ban đặc trách phía Bắc

: Thượng tọa Thích Thanh Điện

(Tp. Hà Nội)

6. Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Hướng dẫn Gia đình Phật tử

 

: CS Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu

(TT. Huế)

7. Phó Trưởng ban đặc trách Ban Bảo trợ

 

: Hòa thượng Thích Thanh Sơn

(Tp. HCM)

8. Phó Trưởng ban đặc trách Ban bảo trợ phía Bắc:

 

: Thượng tọa Thích Thanh Nhã

(Tp. Hà Nội)

9. Phó Trưởng ban đặc trách Thanh, Thiếu, Nhi Phật tử

 

: Thượng tọa Thích Thiện Bảo

(Tp. HCM)

10 Phó Trưởng ban đặc trách Phật tử Dân tộc ít người

 

: Hòa thượng Thích Thiện Trí

(Tp. HCM)

11. Phó Trưởng ban đặc trách Phật tử Nam tông Khmer

 

: Hòa thượng Diệp Tươi

(Trà Vinh)

12. Phó Trưởng ban đặc trách Phật tử Nam tông Khmer

 

: Hòa thượng Chau Ty

(An Giang)

13. Phó Trưởng ban đặc trách Phật tử Nam tông Kinh

 

: Thượng tọa Thích Hộ Chánh

(Tp. HCM)

14. Phó Trưởng ban đặc trách Phật tử Hệ phái Khất sĩ

 

: Hòa thượng Thích Giác Giới

(Vĩnh Long)

15. Phó Trưởng ban đặc trách Phật tử người Hoa

 

: Thượng tọa Thích Duy Trấn

(Tp. HCM)

16. Phó Trưởng ban đặc trách Phật tử Hải ngoại

 

: Đại đức Thích Đạt Đức

(Tp. HCM)

17. Phó Trưởng ban

: Thượng tọa Thích Thiện Toàn

(Tp. Đà Nẵng)

18. Phó Trưởng ban

: Thượng tọa Thích Phước Minh

(Quảng Nam)

19. Chánh Thư ký

: Thượng tọa Thích Chơn Không

(Tp. HCM)

20. Phó Thư ký kiêm Chánh VP

: CS. Tâm Duệ – Nguyễn Đức Châu

(Tp. HCM)

21. Phó Thư ký

: Đại đức Thích Phước Nghiêm

(Tp. HCM)

22. Phó Thư ký

: Đại đức Thích Minh Xuân

(Tp. Hà Nội)

23. Thủ quỹ

: CS. Nguyên Lạc – Vũ Chầm

(Tp. HCM)

24. Phó Thủ quỹ

: CS. Tịnh Uyển – Nguyễn Thị Oanh

(Tp. HCM)

25. Ủy viên

: Hòa thượng Lý Sa Muoth

(Bạc Liêu)

26. Ủy viên

: Thượng tọa Thích Minh Thiện

(Long An)

27. Ủy viên

: Thượng tọa Thích Huệ Thông

(Bình Dương)

28. Ủy viên

: Đại đức Thích Thanh Đường

(Cao Bằng)

29. Ủy viên

: Đại đức Thích Đạo Phước

(Tp. HCM)

30. Ủy viên

: Đại đức Thích Tâm Thiệu

(Nam Định)

II. PHÂN BAN HƯỚNG DẪN CƯ SĨ PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG:

1. Trưởng Phân ban

: Thượng tọa Thích Thanh Hùng

(Kiêm)

2. Phó Trưởng Phân ban

: Thượng tọa Thích Khế Chơn

(Kiêm)

3. Phó Trưởng Phân ban đặc trách phía Bắc

 

: Thượng tọa Thích Thanh Giác

(Tp. Hà Nội)

4. Phó Trưởng Phân ban đặc trách Thanh, Thiếu, Nhi Phật tử

 

: Thượng tọa Thích Thiện Bảo

(Kiêm)

5. Phó Trưởng Phân ban đặc trách Phật tử Dân tộc ít người

 

: Hòa thượng Thích Thiện Trí

(Kiêm)

6. Phó Trường Phân ban đặc trách Phật tử Nam tông Khmer

 

: Hòa thượng Diệp Tươi

(Kiêm)

7. Phó Trường Phân ban đặc trách Phật tử Nam tông Kinh

 

 

 

: Thượng tọa Thích Hộ Chánh

(Kiêm)

8. Phó Trưởng Phân ban đặc trách Phật tử Hệ phái Khất sĩ

 

 

 

: Hòa thượng Thích Giác Giới

(Kiêm)

9. Phó Trưởng Phân ban đặc trách Phật tử người Hoa

 

: Thượng tọa Thích Duy Trấn

(Kiêm)

10. Phó Trưởng Phân ban đặc trách Phật tử Hải ngoại

 

: Đại đức Thích Đạt Đức

(Kiêm)

11. Phó Trưởng Phân ban

: Thượng tọa Thích Nguyên Quang

(Khánh Hòa)

12. Chánh Thư ký

: Đại đức Thích Phước Nghiêm

(Kiêm)

13. Phó Thư ký Đtr. phía Bắc

: Đại đức Thích Chiếu Tuệ

(Tp. Hà Nội)

14. Phó Thư ký Đtr. phía Nam

: Đại đức Thích Từ Quang

(Tp. HCM)

15. Thủ quỹ

: CS. Nhuận Trí Thông – Đoàn Danh Tuấn

(Tp. HCM)

16. Ủy viên

: Hòa thượng Lý Sa Muoth

(Kiêm)

17. Ủy viên

: Thượng tọa Thích Minh Thiện

(Kiêm)

18. Ủy viên

: Thượng tọa Thích Huệ Thông

(Kiêm)

19. Ủy viên

: Thượng tọa Thích Giác Pháp

(Tp. HCM)

20. Ủy viên

: Thượng tọa Trần Kiến Quốc

(Sóc Trăng)

21. Ủy viên

: Thượng tọa Thích Huệ Tâm

(Đồng Nai)

22. Ủy viên

: Thượng tọa Thích Tăng Định

(Tp. HCM)

23. Ủy viên

: Thượng tọa Thích Quảng Châu

(Gia Lai)

24. Ủy viên

: Đại đức Thích Tâm Thiệu

(Kiêm)

25. Ủy viên

: Đại đức Thích Chánh Thành

(Hà Tĩnh)

26. Ủy viên

: Đại đức Thích Minh Nhẫn

(Kiên Giang)

27. Ủy viên

: Ni sư Thích nữ Như Thảo

(Tp. HCM)

28. Ủy viên

: Sư cô Thích nữ Tịnh Quán

(Tp. Hà Nội)

29. Ủy viên

: Cư sĩ Thiện Thông – Tạ Nam Trân

(Đak Lak)

30. Ủy viên

: Cư sĩ Lê Đạo – Trương Văn Trọng

(Bình Thuận)

31. Ủy viên

: Cư sĩ Quảng Thiệt – Nguyễn Thái Hạo

(Bạc Liêu)

III. PHÂN BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG:

1. Trưởng Phân ban

: Htr. Cấp Dũng Thiện Điều – Nguyễn Thắng Nhu

(Kiêm)

2. Phó Trưởng Phân ban Thường trực

 

: Htr. Cấp Dũng Tâm Duệ – Nguyễn Đức Châu

(Kiêm)

3. Phó Trưởng Phân ban kiêm Chánh Thư ký

 

: Htr. Cấp Dũng Nguyên Tú – Trần Hạp

(Tp. Đà Nẵng)

4. Phó Trưởng Phân ban

: Htr. Cấp Dũng Tâm Hướng – Lê Bá Chí

(Quảng Trị)

5. Phó Trưởng Phân ban

 

 

 

: Htr. Cấp Dũng Nguyên Trừng – Nguyễn Văn Quýnh

(Tp. Đà Nẵng)

6. Phó Trưởng Phân ban

: Htr. Cấp Tấn Diệu Thiện – Trần Thế Mỹ

(Kiên Giang)

7. Phó Trưởng Phân ban

: Htr. Cấp Tấn Tâm Giới – Phan Ngọc Thảo

(Quảng Ngãi)

8. Phó Thư ký

: Htr. Cấp Tấn Thị Bá – Huỳnh Văn Tùng

(Tp. HCM)

9. Phó Thư ký

: Htr. Cấp Tấn Nguyên Chương – Phùng Hữu Huy

(TT. Huế)

10. Thủ quỹ

: Htr. Cấp Tấn Tịnh Uyển – Nguyễn Thị Oanh

(Kiêm)

11. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Tâm Xán – Lê Quý Dung

(TT. Huế)

12. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Nguyễn Nghĩa – Trần Văn Lễ

(Tp. HCM)

13. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Tâm Thuộc – Nguyễn Văn Thi

(Quảng Trị)

14. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Thị Sơn – Huỳnh Ngọc Lâm

(Tp. Đà Nẵng)

15. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Tâm Quang – Nguyễn Văn Mẫn

(Bình Thuận)

16. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Nguyên Mãn – Phan Văn Hội

(Đau Lak)

17. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Tâm Ngọc – Nguyễn Thị Minh Nguyệt

(TT. Huế)

18. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Tâm Bằng – Nguyễn Xuân Hữu

(Lâm Đồng)

19. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Như Kim – Trần Văn Tuyến

(Quảng Nam)

20. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Thiện Chánh – Nguyễn Ngọc

(BRVT)

21. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Tịnh Phúc – Lê Thị Tịnh

(Tp. HCM)

22. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Thị Sự – Đặng Văn Viện

(Kon Tum)

23. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Đồng Thiện – Nguyễn Thượng Hiền

(Phú Yên)

24. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Tâm Tráng – Nguyễn Văn Giỏi

(Đồng Nai)

25. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Tâm Lượng – Lê Thị Diệu Tha

(Quảng Trị)

26. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Lệ Duy – Phạm Dự

(Bình Thuận)

27. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Tâm Ấn – Hoàng Thúc Quyền

(Quảng Trị)

28. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Tâm Hỷ – Lê Văn Tín

(Bình Dương)

29. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Nguyên Toàn – Trương Thị Gấm

(Tp. HCM)

30. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Tâm Thông – Nguyễn Hữu Việt

(Tp. HCM)

31. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Chánh Đức – Nguyễn Trung Chánh

(Tp. HCM)

32. Ủy viên

: Htr. Cấp Tấn Thị Cư – Nguyễn Thanh Minh

(Tp. HCM)

33. Ủy viên

: Htr. Cấp Tín Nguyên Hiệp – Nguyễn Văn Đệ

(Bình Định)

34. Ủy viên

: Htr. Cấp Tín Tâm Phát – Lê Văn Quy

(Tp. Đà Nẵng)

35. Ủy viên

: Htr. Cấp Tín Tâm Thiện – Nguyễn Tư Ngân

(Bạc Liêu)

36. Ủy viên đặc trách phía Bắc

: Cư sĩ Nguyễn Thị Xuân Loan

(Tp. Hà Nội)

Tổng cộng : 79 Ủy viên chính thức

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.