Quyết định thành lập Hội đồng thi năm thứ hai lớp học Huynh trưởng bậc Lực IV

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
———-

Số : 042 – QĐ/ GĐPT/TW/BL
CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc
———-

 
PL. 2557- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng  thi năm thứ hai (2013)
lớp học Huynh trưởng bậc Lực IV

TRƯỞNG  BAN HƯỚNG DẪN
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

  • Căn cứ Hiến chương  Giáo hội Phật giáo Việt Nam Chương V Điều 25.
  • Căn cứ Nội quy Gia đình Phật tử (tu chỉnh năm 2001 và 2011) thuộc Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN.
  • Căn cứ Quyết định số 151/QĐ/HDPT ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, chuẩn y thành phần nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương
  • Căn cứ Quyết định số 003/QĐ/GĐPT/TW, ngày 16.02.2011 của Phân ban GĐPT Trung ương công nhận Ban Điều hành lớp học Huynh trưởng bậc Lực IV (2011 – 2015) Trung ương.
  • Do nhu cầu Phật sự

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: – Nay thành lập Hội đồng thi năm thứ HAI (2013) lớp học Huynh  trưởng bậc Lực IV (2011 – 2015) Khu vực 1, 2, 3, 4   (Danh sách đính kèm)
Điều 2: – Hội đồng thi từng Khu vực có nhiệm vụ tổ chức thi, điều hành khảo sát năm thứ HAI  và khai khóa năm thứ BA cho lớp học Huynh trưởng bậc Lực IV thuộc Khu vực, báo cáo tình hình, kết quả cho Thường trực Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung ương và Ban Điều hành bậc Lực IV Trung ương sau khi tổ chức kết thúc
Điều 3: – Các Huynh trưởng Phó Trưởng ban,  Huynh trưởng Trưởng ban Điều hành bậc Lực IV, Huynh trưởng Chánh Thư ký và các Huynh trưởng có tên ở Điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành Quyết định nầy./
Điều 4: – Quyết định nầy có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :
– Như điều 1 và Điều 3      “để thực hiện “
– Phân ban GĐPT các Tỉnh, Thành                              
           “để phối hợp thực hiện “
– TT. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
             “để kính báo cáo”
– BHD Phật tử các tỉnh, thành có học viên
   tham dự học bậc Lực.
                “để kính tường và xin hỗ trợ”
– Thường trực Phân ban GĐPT Trung ương
                “để kính tường”
– Hồ sơ   – Lưu
TM. BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TRUNG ƯƠNG
KT. TRƯỞNG  BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Huynh trưởng cấp Dũng
Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THI KẾT THÚC NĂM THỨ HAI
LỚP HỌC HUYNH TRƯỞNG BẬC LỰC KHÓA IV
CÁC KHU VỰC (2011 – 2015)

 (Theo Quyết định số 045/QĐ/ GĐPT/TW/BL, Ngày 12/8/2013 của Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung ương)

HỘI ĐỒNG THI KHU VỰC 1:
            Giám sát:  Kính mời Htr. cấp Dũng Thiện Điều NGUYỄN THẮNG NHU
                                                              Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT Trung ương
 
            – Chủ tịch         :  Htr. cấp Tấn Nguyên Chương PHÙNG HỮU HUY
                                         – Chánh Thư ký BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                         – Phó Trưởng ban TT. BHD  Phân ban GĐPT/TT – Huế
                                         – Trưởng  Điều hành lớp học bậc Lực IV/ Khu vực 1
            – Phó Chủ tịch  :  Htr. cấp Tấn Tâm Ấn HOÀNG THÚC QUYỀN
                                         – Ủy viên BHD  Phân ban GĐPT Trung ương
                                         – Phó Trưởng ban TT .Kiêm Chánh Thứ ký GĐPT Tỉnh Quảng Trị
            – Phó Chủ tịch : Htr. cấp Tấn Trừng Minh NGÔ QUÝ HIỀN TRIẾT
                                         – Phó Truổng ban GĐPT Thừa Thiên – Huế.
                                         – Trưởng ban Điều hành  bậc Lực  –  GĐPT Thừa Thiên – Huế
            – Thư ký           : Htr. cấp Tấn Tâm Quỳ TRẦN THÚC PHÚC
                                         – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT  Trung ương
                                         – Ủy viên  BHD Phân ban GĐPT Thừa Thiên – Huế
– Phó Thư ký    : Htr. cấp Tấn Tâm Quần HỒ SĨ QUẬN
                             – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị
– Phó Thư ký    : Htr. cấp Tín Tâm Quả HÀ VĂN TÁM
                                         – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Thừa Thiên – Huế
            – Thủ quỹ         : Htr. cấp Tấn Tâm Ngọc NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT
                                         – Ủy viên Thủ quỹ BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                         –  Phó Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT Thừa Thiên – Huế
            – Ủy viên         :  Htr. cấp Tấn Tâm Lượng LÊ THỊ DIỆU THA
                                         – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
     – Phó Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Quảng Trị
            – Ủy viên         : Htr. cấp Tấn Tâm Ninh HOÀNG CÔNG HIỀN
                                         – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                         – Phó  Trưởng  ban BHD Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị
            – Ủy viên         : Htr. cấp Tấn Tâm Bằng HOÀNG VĂN THIỆN
                                         – Ũy viên BHD Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị
            – Ủy viên         : Htr. cấp Tấn Tâm Chánh LÊ QUANG CỰ
                                         – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Thừa Thiên Huế
            – Ủy viên         : Htr. cấp Tấn Tâm Thông NGUYỄN THỊ CHỚ
                                         – Ũy viên BHD Phân ban GĐPT tỉnh Quảng Trị
            – Ủy viên         : Htr. cấp Tín  Nguyên Hoa BÙI THỊ NGỌC  ĐIỂM
                                         – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Thừa Thiên – Huế

HỘI ĐỒNG THI KHU VỰC 2:
                        Giám sát :     Htr. cấp Tấn Thị Bá HUỲNH VĂN TÙNG
                                           – Phó Thư ký BHD Phân ban GĐPT Trưng ương
                                           – Thư ký Ban Điều bậc Lực IV Trung ương
                       
            – Chủ tịch                     : Htr. cấp Tấn Thị Sơn HUỲNH NGỌC LÂM
                                                     – Phó Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                     – Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT/ TP. Đà Nẵng
– Phó Chủ tịch : Htr. cấp Tấn Tâm Lập LÊ HÀ THỌ
                                                    – Phó Thư ký BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                    – Phó Trưởng ban TT. BHD Phân ban GĐPT /TP. Đà Nẵng
            – Phó Chủ tịch              : Htr. cấp Tấn Như Kim TRẦN VĂN TUYẾN
                                                     – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                     – Phó Trưởng ban TT. BHD Phân ban GĐPT Quảng Nam
            – Phó Chủ tịch : Htr. cấp Tấn Nguyên Hiệp NGUYỄN VĂN ĐỆ
                                                    – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                    – Phó Trưởng ban TT. BHD Phân ban GĐPT Bình Định
            – Thư ký                       : Htr. cấp Tấn Tâm Lập LÊ HÀ THỌ  (Kiêm)
            – Phó Thư ký                : Htr.. Cấp Tấn Thị Liên HÀ HƯƠNG
                                                    – Phó Trưởng ban  BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Quảng Nam
            – Thủ quỹ                     : Htr. cấp Tín Như Diệp LÊ THỊ THU
                                                    – Ủy viên Thủ quỹ BHD Phân GĐPT Quảng Nam
            – Ủy viên                     : Htr. cấp Tấn Đồng Lâm LÊ THỊ BÍCH NGỌC
                                                    – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                    – Phó Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT TP. Đà Nẵng.
            – Ủy viên                     : Htr. cấp Tấn Nguyên Hòa HUỲNH ĐÌNH PHƯƠNG
                                                    – Trưởng ban  BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Định
            – Ủy viên                     : Htr. cấp  Tín Tâm Hỷ NGUYỄN XUÂN TIẾN
                                                    – Trưởng  ban  BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Phú Yên           
            – Ủy viên                     : Htr. cấp Tấn Tâm Thường TRẦN KHANH
                                                    – Phó Trưởng ban BHD  Phân ban  GĐPT Tỉnh Quảng Ngãi
            –           –                       :  Htr. cấp Tấn Tâm Minh PHẠM NGỌC QUANG
                                                    –  Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Quảng Ngãi

HỘI ĐỒNG THI KHU VỰC 3:
                       
                Giám sát: – Htr. cấp Dũng Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU
                                     Phó Trưởng ban TT. BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                     Trưởng ban Điều hành bậc Lực IV Trung ương         
           
       – Chủ tịch                    : – Htr. cấp Dũng Nguyên  Trừng NGUYỄN VĂN QUÝNH
                                                     Phó Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                     Trưởng Ban Điều hành lớp học bậc Lực IV/ Khu vực 3    
       – Phó Chủ tịch              : – Htr. cấp Tấn Tâm Giới PHAN NGỌC THẢO
                                                     Phó Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                     Trưởng  ban  BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Quảng Ngãi
       – Phó Chủ tịch :                 – Htr. cấp Tấn Thị Vân LÊ VĂN TUYỂN
                                                    Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                    Trưởng  ban  BHD Phân ban GĐPT Tỉnh ĐakNông
      – Phó Chủ tịch :                – Htr. cấp Tấn Nguyên Mãn PHAN VĂN HỘI
                                                    Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                    Trưởng  ban   BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Đắc Lắc
      – Phó Chủ tịch :                – Htr. cấp Tấn Thị Sự ĐẶNG VĂN VIỆN
                                                    Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                    Trưởng  ban  BHD Phân bn GĐPT Tỉnh Kon Tum
         – Phó Chủ tịch :         – Htr. cấp Tấn Tâm Bằng NGUYỄN XUÂN HỮU
                                                    Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                    Trưởng  ban  BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Lâm Đồng
           – Phó Chủ tịch              : – Htr. cấp Tấn Nguyên Thừa VÕ KHẮC ĐIỀN
                                                    Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                    Trưởng  ban  BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Gia Lai   
            – Thư ký                       : – Htr. cấp Tấn Tâm Tựu NGUYỄN LAI
                                                    Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
            – Phó Thư ký                : – Htr. Cấp Tấn Nhuận Hiền THẨM LÉ
                                                    Phó Trưởng ban TT. BHD Phân ban GĐPT ĐăkLăk
            – Thủ quỹ                     : – Htr. cấp Tín Nguyên Liên PHẠM THỊ VINH HOA
                                                    Phó Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT Tình ĐăkNông
            – Ủy viên                     : – Htr. cấp Tần Nguyên Thái NGUYỄN THỊ KHỎE
                                                    Phó Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT ĐăkLăk

HỘI ĐỒNG THI KHU VỰC 4 :    
                        Giám sát :             Htr. cấp Tấn Thiện Chánh NGUYỄN NGỌC
                                                             – Phó Trưởng ban- BHD Phân ban  GĐPT Trung ương                                                                                   
             – Chủ tịch                                 :  Htr. cấp Tấn Diệu Thiện TRẦN THẾ MỸ
                                                                   – Phó Trưởng  ban  BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                               – Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Kiên Giang
                – Phó Chủ tịch                      : Htr. cấp Tấn Tịnh Uyển NGUYỄN THỊ OANH
                                                                   – Phó Trưởng ban  BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                                   – Thủ quỹ  Ban Điều hành bậc Lực IV Trung ương
               – Phó Chủ tịch                       : Htr. cấp Tấn Tâm Tráng NGUYỄN VĂN GIÕI
                                                                    – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                                    – Trưởng  ban BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Đồng Nai
                – Phó Chủ tịch                   :  Htr. cấp Tấn Thục Thời ĐỖ NHỮ
                                                                    – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                                    – Trưởng  ban BHD Phân ban GĐPT Tỉnh Bình Thuận
            – Thủ quỹ                                 ;  Htr. cấp Tấn Tịnh Phúc LÊ THỊ TỊNH
                                                               – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                               – Phó Trưởng ban  BHD Phân ban GĐPT TP. Hồ Chí Minh
              – Thư ký                                 : Htr. cấp Tấn Thị Cư NGUYỄN THANH MINH
                                                                – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                                – Phó Trưởng ban BHD Phân ban GĐPT /TP. Hồ Chí Minh
                – Phó thư ký                          : Htr. cấp Tín Diệu Kính VŨ THỊ MINH
                                                                    – Phó Thư ký BHD Phân ban GĐPT/TP.HCM
            – Ủy viên                    ; Htr. cấp Tấn Tâm Thông NGUYỄN HỮU VIỆT
                                                                    – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                                    – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT TP. Hồ Chí Minh
                – Ủy viên                            : Htr. cấp Tấn Minh Kim QUÁCH VĂN THÀNH
                                                                – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                                                                – Phó Trưởng ban TT. BHD Phân ban GĐPT Kiên Giang
                – Ủy viên                                : Htr. cấp Tấn Nhuận Thái NGUYỄN VĂN THÁI
                                                                    – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT Tỉnh BRVT
                                                                    – Trưởng ban Điều hành bậc Lực IV GĐPT Tỉnh BRVT
                – Ủy viên                                : Htr. cấp Tấn Chơn Thật ĐỖ XUÂN HÒA
                                                                    – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT/TP.HCM
                – Ủy viên                                : Htr. cấp Tấn Tuệ Trí LÊ XUÂN KIỀU
                                                                   – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT/TP.HCM
                – Ủy viên                                : Htr. cấp Tấn Tâm Tưởng ĐỖ TÂM NIỆM
                                                                   – Ủy viên BHD Phân ban GĐPT/TP.HCM
                – Ủy viên                                : Htr. cấp Tín Minh Thao ĐẶNG HỮU TRÍ
                                                                  – Chánh Thư ký BHD Phân ban GĐPT/TP.HCM

 

  TM. BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TRUNG ƯƠNG
KT. TRƯỞNG  BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Huynh trưởng cấp Dũng
Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu

 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.