THUỘC VÀ HIỂU BÀI SÁM HỐI

THUỘC VÀ HIỂU BÀI SÁM HỐI

 
I. MỤC ĐÍCH: Giúp các em thuộc và hiểu bài kinh sám hối
II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Lý do phải thuộc bài Sám hối. Đây là bài tụng niệm cơ bản của GĐPT mà tất cả các anh chị Huynh trưởng cũng như Đoàn sinh phải thuộc.
Bài Sám hối này có mấy ý chính:
a) Xin thú nhận những lỗi của mình đã làm.
b) Xin nguyện làm những việc làm theo lời Phật dạy.
c) Xin nguyện hồi hướng công đức cho cha mẹ, anh chị em, cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.
2. Phân đoạn bài Sám hối.
Phân đoạn 1: Từ câu “Đệ tử… Thánh Hiền Tăng”
Trước khi đi vào nội dung bài Sám hối, người Phật tử kính lễ Phật Thích Ca, chư Phật và tất cả Thánh Hiền Tăng.
Phân đoạn 2: Từ câu “Đệ tử lâu đời…thần thông tự tại”
Đoạn này đệ tử xin sám hối lỗi lầm đã làm, xin nguyện làm việc lành và xin ơn Phật gia hộ để vâng theo lời Phật dạy.
Phân đoạn 3: Từ câu “Đặng cứu độ…đồng thành Phật đạo”
Đoạn này đệ tử xin hồi hướng công đức cho cha mẹ, anh em cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo.
III. GIẢI NGHĨA TỪ VỰNG:
– Sám hối: Sám là xin thú nhận những lỗi đã làm. Hối là xin nguyện về sau không phạm những lỗi đó nữa.
– Thánh Hiền Tăng: Là các vị xuất gia và các vị tu hành chứng quả.
– Chúng sinh: là các loài có thân mạng tham sống sợ chết như loài người.
IV. CÂU HỎI
– Tại sao em phải thuộc bài Sám hối?
– Bài Sám hối có mấy phân đoạn?
– Ý của phân đoạn 1 của bài Sám hối là gì?
– Ý của phân đoạn 2 của bài Sám hối là gì?
– Ý của phân đoạn 3 của bài Sám hối là gì?
 
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.