Thông báo về việc báo cáo sinh hoạt 2013 và phương hướng hoạt động 2014

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
———-

Số : 062/GĐPT/TW/TB
CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc
———-

 
PL. 2557- Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v báo cáo tổng kết sinh hoạt, hoạt động Phật sự năm 2013
và phương hướng hoạt động năm 2014

Kính gởi:  – Thành viên BHD Phân ban GĐPT Trung ương
                – Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT các Tỉnh, Thành trực thuộc

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 
Nhằm có tư liệu để báo cáo cho Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương và xây dựng phương hướng hoạt động năm 2014. Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung ương yêu cầu các thành viên Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT/Trung ương và Quý Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT các tỉnh, thành báo cáo hoạt động Phật sự của  năm 2013 về  Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT Trung ương chậm nhất ngày 30 tháng 11 năm 2013, với các nội dung  như sau:

A.- Các Uỷ viên chuyên môn và chuyên ngành: Báo cáo kế hoạch và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2017 theo nhiệm vụ đã được Trung ương phân công  và đề xuất ý kiến xây dựng chương trình hoạt  động trong nhiệm kỳ, góp ý về tài liệu tu học ngành Đồng và ngành Thiếu Trung ương đã phổ biến để được hoàn chỉnh.

B.- Báo cáo của Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh, thành:

  1. Tình hình nhân sự nhiệm kỳ 2012 -2017 của Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT tỉnh, thành (nếu có biến động).
  2. Số lượng Đơn vị GĐPT  trực thuộc.
  3. Số lượng Huynh trưởng theo từng cấp.
  4. Số lượng  Đoàn sinh từng ngành theo danh sách đăng ký sinh hoạt (chính xác).
  5. Tình hình sinh hoạt, tu học, huấn luyện, các tổ chức về từ thiện xã hội, văn nghệ, giao lưu, thăm viếng v..v…( cụ thể,ngắn gọn.)
  6. Chương trình hoạt động năm 2014.
  7. Các đề nghị, yêu cầu…

C.- Các tỉnh, thành có GĐPT sinh hoạt nhưng chưa thành lập BHD Phân ban GĐPT hoàn chỉnh: đề nghị báo cáo theo nội dung như phần B.

Đề nghị các Anh, Chị thành viên BHD Phân ban GĐPT/TW và BHD Phân ban GĐPT các tỉnh, thành khẩn trương báo cáo theo thời gian quy định gởi về các địa chỉ:

– Anh NGUYỄN THẮNG NHU: 40 Nguyễn Thiện Thuật – TP. Huế
   Email: thiendieu669@gmail.com  –  ĐT :  0909881 669
– Hoặc:  Anh NGUYỄN ĐỨC CHÂU: 
   Email: tamdue.gdpt@yahoo.com  –  ĐT :  0909 969 473
– Anh HUỲNH VĂN TÙNG:
   Email: tuongphuc263@gmail.com  –  ĐT : 0938 857 223

Kính chào tinh tấn!

Nơi nhận:
– Như trên : “để thực hiện”.
– Ban Hướng dân Phật tử các tỉnh, thành
– Thường trực BHD Phân ban GĐPT Trung ương
          “để kính tường”
– Lưu
TM. BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GĐPT TRUNG ƯƠNG
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(đã ký)

Huynh trưởng cấp Dũng
Tâm Duệ Nguyễn Đức Châu

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.