Thành phần nhân sự các khối chuyên môn Ban Quản Trại Hội trại Tâm Minh 2015 tại Bà Rịa Vũng Tàu

 
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
   BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
              PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Số:  125 /GĐPT – TW
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phật lịch 2559, Huế ngày  09   tháng 6  năm 2015

 
QUYẾT ĐỊNH
Thành lập các Khối chuyên môn thuộc Ban Quản trại Hội Trại Huynh trưởng
GĐPT toàn quốc năm 2015 tại Bà Rịa-Vũng Tàu
 
 
BAN HƯỚNG DẪN PHÂN BAN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ TRUNG ƯƠNG
 

            –      Căn cứ Nội quy Gia đình Phật tử Việt Nam và Nội quy Huynh trưởng được tu chỉnh, ban hành theo Quyết định số 257/2013/QĐ.HĐTS, ngày 17/7/2013  của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
–      Cắn cứ Quyết định số 151/QĐ-BHDPT ngày 24/7/2013 của Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương chuẩn y công nhận thành phần nhân sự Phân ban Gia đình Phật tử Trung ương nhiệm kỳ VII ( 2012 – 2017)
–        Căn cứ Chương trình hoạt động Phật sự năm 2015 của Phân ban GĐPT Trung ương
–        Căn cứ Quyết định số 123, Điều 2 ngày 02/6/2015 về việc thành lập các khối chuyên môn thuộc Ban Quản trại Hội trại Huynh trưởng GĐPT toàn quốc năm 2015

 
 
QUYẾT ĐỊNH
 

ĐIỀU 1:            Nay thành lập các khối chuyên môn thuộc Ban Quản trại Hội trại Huynh trưởng GĐPT toàn quốc năm 2015 với thành phần nhân sự theo danh sách đính kèm
                              .
ĐIỀU 2           Các Huynh trưởng Phó Trưởng ban, Chánh, Phó Thư ký và các Huynh trưởng có tên trong danh sách ở điều 1 chiếu nhiệm vụ thi hành quyết điịnh này.

NƠI NHẬN:
–   Kính gởi Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương
–   Kính gởi Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
“Kính, trình tường”
– Kính gởi Ban Hướng dẫn Phật tử các Tỉnh/Thành
            “ Kính trình và xin hỗ trợ” 
– Kính gởi Ban Hướng dẫn PBGĐPT các Tỉnh/Thành
          “Để phối hợp thực hiện”
– Như Điều 1 và 2 “để thực hiện”   
– Lưu VP                                    
   T.M. BAN HƯỚNG DẪN PB/GĐPT/ TW
         KT. TRƯỞNG BAN
        Phó Trưởng ban Thường trực BHD
               kiêm Trại trưởng Hội trại 

đã ký

        Huynh trưởng cấp Dũng
 Tâm Duệ NGUYỄN ĐỨC CHÂU

         THÀNH PHẦN NHÂN SỰ CÁC KHỐI CHUYÊN MÔN
         HỘI TRẠI HUYNH TRƯỞNG TOÀN QUỐC NĂM 2015
       (Kèm theo Quyết định số 125./GĐPT-TW ngày 09/06/2015)
 

 I.  KHỐI NỘI DUNG:
             – Ban Quản Trại phối hợp với Ban Tổ chức và các Uỷ viên Nghiên huân, Uỷ viên Tu thư của Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT TW  thực hiện kế hoạch.
II.  – KHỐI HÀNH CHÁNH:
            – Htr cấp Tấn  Nguyên Chương PHÙNG HỮU HUY                        (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Thị Bá                 HUỲNH VĂN TÙNG                       (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Tâm Lập             LÊ HÀ THỌ                                     (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Nguyên Hiệp      NGUYỄN VĂN ĐỆ                           (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Tâm Tráng         NGUYỄN VĂN GIÕI                        (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Minh Thao          ĐẶNG HỮU TRÍ                              (TP HCM)
            – Htr cấp Tấn  Tâm Hạnh          NGUYỄN TRƯƠNG                        (BR-VT)
            – Htr cấp Tín  Nguyên Phục      NGUYỄN VĂN KHÔI                        (BR-VT)
 III.  – KHỐI TÀI CHÁNH – THỦ QUỸ
            – Htr cấp Tấn  Tâm Ngọc           NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT        (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Tịnh Phúc           LÊ THỊ TỊNH                                    (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Chơn Phước       NGUYỄN THỊ SANH                       (BR-VT)
            – Htr cấp Tấn  Nguyên Định      NGUYỄN VĂN LIỆU                        (BR-VT)
            – Htr cấp Tấn  Diệu Kính           VŨ THỊ MINH                                  (TP HCM)
IV. – KHỐI KỶ THUẬT
            – Htr cấp Tấn  Thị Cư                NGUYỄN THANH MINH                 (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Như Kim             TRẦN VĂN TUYẾN                        (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Nhuận Huyền     THẨM LÉ                                        (DAKLAK)                 
            – Htr cấp Tấn Nhuận Thái          NGUYỄN VĂN THÁI                      (BR-VT)
            – Htr cấp Tấn  Như Long            NGUYỄN ĐỨC VINH                     (BR-VT)
            – Htr cấp Tấn  Tuệ Bảo               NGUYỄN VĂN LANH                    (BR-VT)
            – Htr cấp Tấn  Minh Hạnh           HUỲNH VĂN LONG                      (TP HCM)
            – Htr cấp Tấn  Tuệ Trí                LÊ XUÂN KIỀU                              (TP HCM)
            – Htr cấp Tấn  Tâm Tưởng         ĐỖ TÂM NIỆM                              (TP HCM)
V.  – KHỐI ĐIỀU HÀNH SINH HOẠT:     
            – Htr cấp Dũng  Tâm Giới          PHAN NGỌC THẢO                     (PB TW)
            – Htr cấp Dũng   Thị Sơn           HUỲNH NGỌC LÂM                     (PB TW)
            – Htr cấp Dũng  Diệu Thiện        TRẦN THẾ MỸ                             (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Thị Cư                 NGUYỄN THANH MINH              (PB TW)  kiêm
            – Htr cấp Tấn  Thị Vân                LÊ VĂN TUYẾN                           (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Tâm Ấn               HOÀNG THÚC QUYỀN                (PB TW)         
            – Htr cấp Tấn  Nguyên Hiệp       NGUYỄN VĂN ĐỆ                        (PB TW)  kiêm
            – Htr cấp Tấn  Tâm Lượng         LÊ THỊ DIỆU THA                         (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Tâm Tựu             NGUYỄN LAI                                (PB TW)  kiêm 
            – Htr cấp Tấn  Tâm Quỳ             TRẦN THÚC PHÚC                      (PB TW)  kiêm
            – Htr cấp Tấn  Thiện Bình           NGUYỄN HỒNG TRÂN               (BR-VT)
            – Htr cấp Tấn  Nguyên Liên        PHẠM THỊ VINH HOA                  (DAK NÔNG)
            – Htr cấp Tấn  Nguyên Thái        NGUYỄN THỊ KHOẺ                     (DAKLAK)      
VI.  KHỐI GIÁM SÁT
            – Htr cấp Dũng  Thị Sự               ĐẶNG VĂN VIỆN                           (PB TW)
            – Htr cấp Dũng  Diệu Thiện        TRẦN THẾ MỸ                              (PB TW)  kiêm
            – Htr cấp Tấn   Lệ Duy                PHẠM DỰ                                     (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Tâm Lượng          LÊ THỊ DIỆU THA                         (PB TW) kiêm
            – Htr cấp Tấn   Thục Thời            ĐỖ NHỮ                                       (PB TW)
 
            VII.  KHỐI TRUYỀN THÔNG – BÁO CHÍ – VĂN NGHỆ – TRIỂN LÃM:     
            – Htr cấp Tấn  Tâm Lập              LÊ HÀ THỌ                                     (PB TW)  kiêm
            – Htr cấp Tấn  Minh Kim              QUÁCH VĂN THÀNH                     (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Tâm Phú              LÊ VĂN QUY                                   (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Tâm Thường        TRẦN KHANH                                 (Q NGÃI)
            – Htr cấp Tín  Vân Anh                 PHẠM THỊ MINH NGUYỆT            (TP HCM)                   
            – Htr cấp Tín  Nguyên Phục         NGUYỄN VĂN KHÔI                      (BR-VT)  kiêm
            – Htr cấp Tín  Quảng Chuyên      LÊ NGỌC CẢM                               (BR-VT)
            – Uỷ viên Truyền thông – Văn nghệ các Phân ban Tỉnh, Thành
VIII.  – KHỐI LƯU TRÚ – ẨM THỰC:      
            – Htr cấp Tấn   Tịnh Uyển           NGUYỄN THỊ OANH                       (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Đồng Thuỷ           LẠI THỊ LẠNG                                  (BR-VT)
            – Htr cấp Tấn  Diệu Huệ              ĐOÀN THỊ CÚC                               (Đ NAI)
            – Htr cấp Tấn  Chơn Phước         NGUYỄN THỊ SANH                        (BR-VT)  kiêm
            – Htr cấp Tấn  Diệu Nguyệt         NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN         (TP HCM)
            – Htr cấp Tấn Nhuận Thái           NGUYỄN VĂN THÁI                         (BR-VT)  kiêm
            – Htr cấp Tấn  Tuệ Bảo               NGUYỄN VĂN LANH                        (BR-VT) kiêm
            – Htr cấp Tấn  Lệ Kiên                 NGÔ THỊ LỘC NHUNG                    (BR-VT)
            – Htr cấp Tín  Diệu Cúc               VÕ THỊ TUYẾT MAI                          (BR-VT)
            – Htr cấp Tín  Diệu Thuận           LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO                   (BR-VT)
            – Các Ban Hướng Dẫn Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh cử thêm Huynh trưởng hổ trợ
IX.  KHỐI TIẾP TÂN – TIẾP LỄ:
            – Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân  ban GĐPT Trung ương
            – Các Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Phân ban GĐPT Trung Ương
            – Htr cấp Tấn  Tâm Thông         NGUYỄN HỮU VIỆT                        (PB TW)
            – Htr cấp Tấn  Thiện Bình          NGUYỄN HỒNG TRÂN                    (BR-VT) kiêm
            – Htr cấp Tấn  Tâm Minh           VÕ HỮU QUANG                              (BR-VT)
X.  KHỐI ÂM THANH, ÁNH SÁNG, ĐIỆN NƯỚC:
            – Htr cấp Tấn  Minh Không         BÙI KIM BẠCH                                  (BR-VT)
            – Htr cấp Tín Quảng Tâm           HỒ TRẦN DŨNG ĐỨC                     (BR-VT)
            – Htr cấp Tín Thiên Khánh          LÊ VĂN THẢO                                  (TP HCM)
            – Htr cấp Tín Trừng Thanh          TRỊNH CÔNG THÀNH                     (TP HCM)
XI.  KHỐI Y TẾ,  VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, PHÒNG CHÁY, CHỬA CHÁY:    
            – Htr cấp Tín  Thanh Y              DƯƠNG MINH CHÂU                         (BR-VT)
            – Htr cấp Tín  Thị Đăng             NGUYỄN HỒNG HẢI                           (BR-VT)
            – Phân ban GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu mời thêm Bác sĩ hổ trợ
XII.  – KHỐI HỔ TRỢ TRẠI:
            – Htr cấp Tấn  Như Long          NGUYỄN ĐỨC VINH                           (BR-VT) kiêm
            – Htr cấp Tín  Quảng Thành     HỒ THỊ HIỆP                                         (BR-VT)
            – Htr cấp Tín  Minh Bình           NGUYỄN PHƯỚC AN                          (BR-VT)
            – Htr cấp Tín  Diệu Giới            VÕ THỊ RỚT                                          (BR-VT)
            – Htr cấp Tín  Trung Giới          TRẦN NGỌC THỌ                                 (BR-VT)
            – Trưởng khối có thể liên hệ mời thêm Huynh trưởng khác Bà Rịa-Vũng Tàu hoặc TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai
LƯU Ý:  Tuỳ theo nhu cầu của từng khối, Ban Quản Trại có thể mời thêm một số Huynh trưởng khác bổ sung


 
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.