LỤC HÒA (SÁU PHÉP HÒA KÍNH) (Bậc Hướng Thiện)

LỤC HÒA

I. Định nghĩa:
Lục hòa là 6 phương pháp cư xử với nhau cho hòa hợp từ vật chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Hòa ở đây để tiến đến mục đích cao đẹp, toàn thiện, toàn mỹ trên con đường đi đến giác ngộ.

II. Nội dung:
1. Thân hòa đồng trú: nghĩa là cùng nhau ở dưới một mái nhà, trong phạm vi của một tổ chức, hôm sớm có nhau, cùng ăn, cùng ngủ, cùng học, cùng vui chơi.
2. Khẩu hòa vô tránh: Lời nói  hòa hợp, không cãi cọ khi ở bên cạnh nhau. Muốn thân không va chạm nhau thì lời nói phải ôn hòa nhã nhặn trong mọi trường hợp.
3. Ý hòa đồng duyệt: Mọi ý kiến phải được đa số đồng thuận trước khi thực hiện thì gia đình, đoàn thể mới đoàn kết thực sự. Nếu ý hiền hòa vui vẻ thì thân và lời nói đuợc hòa khí, trái lại ý bất hòa, thường ganh ghét, thân và khẩu khó giữ được hòa hảo.
4. Giới hòa đồng tu: Cùng nhau giữ gìn giới luật để tu học. Trong một gia đình, một đoàn thể có nền nếp, có trật tự tất phải có kỷ luật quy củ hẳn hoi. Người Phật tử tại gia thọ 5 giới, khi hội họp sinh hoạt, cùng nhau tu  học, thì triệt để phải thực hành giới luật mà mình đã học và đã thọ nhận.
5. Kiến hòa đồng giải: Mọi ý kiến chưa thông suốt phải được giải bày cho nhau cùng hiểu. Cùng học hành sống chung với nhau, mỗi người cần chia xẻ điều hiểu biết của mình cho người khác. Như thế sự tu học mới đạt kết quả viên mãn.
6. Lợi hòa đồng quân: Chia đều của cải tập thể sản xuất, tặng phẩm, đồ dùng cho mỗi thành viên, có chiếu cố người đau yếu, khó khăn hơn. Không ai được chiếm làm của riêng hay giành phần nhiều về mình.

III. Kết luận:
Sáu phép hòa kỉnh Phật dạy, nếu mọi người thực hiện một cách triệt để thì:
 + Gia đình  hạnh phúc.
 + Quốc gia hùng cường.
 +  Thế giới hòa bình.
 +  Chúng sinh an lạc.
Người Phật tử phải thực hiện 6 phép hòa kỉnh làm gương cho người khác để góp phần làm  đẹp đạo, tốt đời.
 
CÂU HỎI ÔN TẬP:  
1. Lục hòa là gì?
2. Nêu ví dụ cụ thể  về “kiến hòa đồng giải”.
3. Nêu những ích lợi khi áp dụng phép lục hòa trong  sinh hoạt đội, chúng?
 
(Cách nhớ:  Thân, khẩu,  ý, giới, kiến, lợi)
 

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.