Đề cương gợi ý ôn tập bậc Lực năm thứ nhất

PHẦN A :  PHẬT PHÁP – TINH THẦN – LỊCH SỬ

           

ĐỀ
TÀI 1
:  VẠN HẠNH THIỀN SƯ

 

A1.1-   Thiền sư Vạn Hạnh với các chi tiết: Họ tên, quê quán, năm sinh, năm xuất gia, giáo thọ với vị nào, chùa nào?

A1.2-   Ngài chuyên tu tập pháp môn nào? Ngài thuộc hệ phái Pháp Vân thứ mấy?

A1.3-   Qua nghiên cứu về Thiền sưVạn Hạnh có thể rút ra các bài học lớn cụ thể nào về tinh thần yêu đạo pháp, dân tộc, tinh thần từ bi hỷ xả, tinh thần nhập thế, vô ngã, vô chấp, vô bố uý?

A1.4-   Giải thích ngắn gọn bài thơ truy tặng Thiền sư Vạn Hạnh của Vua Lý Nhân Tông.

A1.5-   Thiền sư Vạn Hạnh với quan điểm chính trị đấu tranh để làm chủ đất nước, vai trò của Phật giáo để đất nước phát triển?

A1.6-   Bài kệ thị tịch 28 chữ của Vạn Hạnh Thiền sư đã đọc cho các đệ tử nghe tại chùa Lục Tổ trước khi mất. Thuộc và dịch nói ý nghĩa bài kệ này.

A1.7-   Thiền sư Vạn Hạnh đã sống qua 5 triều đại khác nhau, đó là những triều đại nào? Việc hộ quốc an dân được thể hiện rõ qua các triều đại nào?

A1.8-   Vua Lý Thái Tổ được Vạn Hạnh Thiền sư tham mưu dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về thành Đại La (Thăng Long – Hà Nội) vào năm nào?

A1.9-   Vai trò của Vạn Hạnh Thiền sư với Lý Công Uẩn.?

A1.10-  Hai câu kệ của Vạn Hạnh Thiền sư sau đây có ý nghĩa gì?

                        “Tật Lê trầm Bắc thuỷ –  Lý tử thọ Nam thiên.”

 

ĐỀ TÀI 2

TINH THẦN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO

 

A2.1-   Đề tài Tinh thần giáo dục Phật giáo trong chương trình năm thứ nhất bậc Lực có mấy vấn đề chính?

A2.2-   Các vấn đề chính được đề cập là những vấn đề nào?

A2.3-   Hoà thượng Thích Minh Châu đã khái quát ý nghĩa Giáo dục như thế nào?

A2.4-   Mục đích của giáo dục Phật giáo là gì?

A2.5-   Nội dung giáo dục Phật giáo là gì?

A2.6-   Bài pháp đầu tiên của Đức Phật là gì?

A2.7-   Mô hình Thập pháp giới theo thứ tự? Mô hình ba cõi của Phật giáo?

A2.8-   Mục tiêu của nền giáo dục Phật giáo qua các chặng đường lịch sử dân tộc gồm 6 bước và nội dung của từng bước (từ bước 1 bắt đầu của nền giáo dục PGVN đến bước 6  những năm cuối thế kỷ XX  và đầu thế kỳ XXI – 1975 đến nay).

A2.9-   Thế giới quan (vũ trụ quan) của Phật giáo nhìn dưới góc độ của “ Thật tướng luận” là gì?

A2.10-  Về nhân sinh quan, giáo dục Phật giáo con người có khả năng gì?

A2.11-  Phật giáo quan niệm thế nào về mọi chúng sanh đều có Phật tánh và bình đẳng?

A2.12- Phật giáo chủ trương thực hành giáo lý nào để giải quyét vấn nạn chiến tranh, khủng bố và bạo động?

 

ĐỀ TÀI 3 :  GIÁO LÝ PHẬT GIÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

 

A3.1-   Đức Phật chủ trương bình đẳng 4 giai cấp mà Kinh Suttaripata, kệ 136 đã ghi.

A3.2-   Những pháp do Đức Phật chứng ngộ và giảng dạy cho các đệ tử có mục đích gì?

A3.3-   Hãy nêu vài trích dẫn tiêu biểu trong Pháp cú nói lên chủ trương từ bi bất bạo động của Giáo lý Phật giáo.

A3.4-   Đức Phật dạy trị dân theo pháp như thế nào?

A3.5-   Trong Kinh Nhất A Hàm, quyển 42 ghi 10 đức tính của một vị Vua là những đức tính nào?

A3.6-   Giáo lý Phật giáo cần thực hiện để một Quốc gia hưng thịnh gồm những điều nào?

A3.7-   6 mối tương hệ xã hội theo lời Phật dạy trong Kinh Thiện Sanh (Singala) trường 2, số 31 là những mối liên hệ nào cần tôn kính.

A3.8-   Giữa Tu sĩ và Cư sĩ có những mối liên hệ nào?

A3.9-   Cái gọi là SẮC UẨN của mỗi người bao gồm những gì? (Thân thể vật lý của cá nhân và thế giới vật lý bên ngoài). Vì thế con người có ý thức bảo vệ môi trường phải có ý thức gì?

A3.10-  Theo định luật Duyên khởi, ta có thể ghi vắn tắt theo sơ đồ thế nào để khẳng định tất cả các pháp hữu vi đều do duyên sinh.

 

 

PHẦN B
:  HIỂU BIẾT VỀ TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM VÀ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM.

 

ĐỀ TÀI 1 :  GIA ĐÌNH PHẬT TỪ VIỆT NAM

 

B1.1-   Trong diễn văn khai mạc Đại hội thường niên Hội An Nam Phật học (miền Trung) ngày 10/8/1938, bác Tâm Minh LÊ ĐÌNH THÁM đã tuyên bố thế nào về hàng ngũ Thanh, Thiếu nhi.

B1.2-   Mục đích của Gia đình Phật hoá phổ?

B1.3-   Mục đích của GĐPT Việt Nam trước năm 1973 và được tu chỉnh năm 2001 có những điều gì khác nhau.

B1.4-   Gia đình Phật tử Việt Nam được chính thức ghi vào Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc năm nào?

B1.5-   Hội nghị Đại biểu Huynh trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ 9, lần thứ 10, và lần thứ 11 tổ chức năm nào? Tại đâu?  Nội dung của từng Hội nghị?

B1.6-   Từ năm 1951 đến trước năm 1975 GĐPT VN có bao nhiêu lần tổ chức Đại hội địa biểu Huynh trưởng.

B1.7-   Kể các bậc tu học của Đoàn sinh và Huynh trưởng GĐPT VN ?

B1.8-   Diễn tiến các trại Huấn luyện của Huynh trưởng các cấp.

B1.9-   Ngoài 14 điểm đã tu tập ở bậc Kiên, Trì, Định. Huynh trưởng học viên bậc Lực cần tu tập thêm những điều nào?

 

ĐỀ TÀI 2 :  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

B2.1-   Giáo hội Phật giáo Việt Nam trước ngày đất nước thống nhất: (,,,ở miến Bắc  –  ở miền Nam)

B2.2-   Cuộc vận động thống nhất năm 1980 PGVN được tổ chức ra mắt tại các địa phương nào?

B2,3-   Các tổ chức và hệ phái được tập hợp để hình thành GHPGVN năm 1981.

B2.4-   Giáo hội Phật giáo Việt Nam được lãnh đạo bởi 2 Hội đồng có danh xưng là gì?

B2.5-   Vị Pháp chủ đầu tiên của GHPGVN – Hiện nay ngôi vị Pháp chủ do vị nào lãnh đạo?

B2.6-   Vị Chủ tịch Hội đồng Trị sự đầu tiên của GHPGVN là vị nào? – Hiện nay Chủ tịch Hội Đồng Trị sự là vị nào?

B2.7-   Trụ sở của Hội động Trị sự Trung ương GHPGVN đặt ở đâu?

B2.8-   Kể các Ban, Ngành, Viện được cơ cấu trong nhiệm kỳ 2007-2012.

B2.9-   Gia đình phật tử được có mặt trong Hội đồng Trị sự nhiệm kỳ nào? Bao nhiêu thành viên? Kể tên những thành viên đó?

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.