Báo cáo kết quả khảo sát bậc Lực năm thứ nhất (2012)

 I.- TÌNH HÌNH CHUNG:

1.- Ban Điều hành lớp học Huynh trưởng bậc Lực IV được đề cử tại Hội nghị Thường trực Phân ban GĐPT Trung ương do quyết định số : 003/QĐ/GĐPT/TW.ngày 16tháng3 năm 2012 của Phân ban GĐPT Trung ương (gồm 12 thành viên)

           2.- Ban Điều hành Trung ương đã thông báo tuyển học viên và quy định về tổ chức, điều hành từ Trung ương đến các tỉnh, thành với các chi tiết được công bố cụ thể về thời gian, điều kiện (kể cả các trường hợp thiếu điều kiện có lý do chính đáng như : các tỉnh, thành chưa thành lập Phân ban GĐPT nhưng có lực lượng Huynh trưởng nòng cốt, thâm niên và uy tín …)

            3.- Với số lượng học viên các Phân ban tỉnh thành đăng ký dự học đến ngày tổ chức thi kết khóa năm thứ nhất là :

            * Số học viên đầy đủ hồ sơ : 318 học viên

            * Số lượng còn thiếu hồ sơ ( thiếu 1 trong các điều kiện như :cấp Tín, Bậc Định, CC Huyền trang gồm các tỉnh, thành miền Đông miền Tây Nam bộ. Trong đó có TP. Đà Nẵng 2 học viên, tỉnh Quảng Ngãi  01 học viên thiếu cấp Tín))là : 39 học viên

           
* Số lượng học viên đầy đủ hồ số cụ thể như sau :

            – Tỉnh Quảng Trị :       68 học viên                  – Thừa Thiên – Huế:    49 học viên

            – TP. Đà Nẵng     :       19 học viên                  – Tỉnh Quảng Nam  :   22 học viên

            – Tỉnh Quảng Ngại :    10 học viên                  – Tỉnh Bình Định     :   17 học viên

            – Tỉnh Phú Yên       :    15 học viên                  – Tỉnh Bình Thuận   :   18 học viên

            – Tỉnh Đồng Nai      :   06 học viên                  – TP. Hồ Chí Minh   :  11 học viên

            – Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu : 12 học viên            – Tỉnh Sóc Trăng      : 04 học viên

            – Tỉnh Kuên Giang   :  05 học viên                  – Tỉnh Bình Phước    : 02 học viên

            – Tỉnh Đắc Lắc         : 12 học viên                  – Tỉnh Kon Tum       :  14 học viên     

            – Tỉnh Đăc Nông      :  12 học viên                  – Tỉnh Gia Lai           :  12 học viên

            – Tỉnh Lâm Đồng     :  10 học viên

           
* Số lượng học viên thiếu hồ sơ
:

            – Tỉnh Vĩnh Long        : 09 học viên                – Tỉnh Bình Phước      : 08 học viên

            – Tỉnh Lâm Đồng        : 08 học viên                – Tỉnh Tây Ninh           : 03 học viên

            – TP. Đà Nẵng             : 02 học viên                –  Tỉnh Bạc Liêu          : 01 học viên

            – TP. Cần Thơ             : 03 học viên                – Tỉnh Trà Vinh           : 01 học viên

            – Tỉnh Bình Dương     : 02 học viên                – Thừa Thiện – Huế    : 01 học viên

            – Quảng Ngãi `            : 01 học viên

 

           
* Dự thính
07 học viên do Phân ban các tỉnh, thành gởi hồ sơ quá trể như Tỉnh Bình Thuận,Tỉnh Bình Phước, Tỉnh Đắc Lắc, TP.HCM, Tỉnh BRVT, TP. Cần Thơ, Tỉnh Lâm Đồng  mỗi tỉnh, thành 01 học viên .

            Nhằm để việc học tập đạt hiệu qủa cao. Ban Điều hành chia số  lượng học viên trên thành 04 khu vực theo liên cư liên địa:

 

  • Khu vực 1 : Gồm các tỉnh : Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế
  • Khu vực 2: Gồm các tỉnh : TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,   Phú Yên
  • Khu vực 3 : Gồm các tỉnh : Đăc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
  • Khu vực 4 : Gồm các tỉnh : Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh,

Bình Dương, Bình Phước, Vĩnh Long, TP. Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang

3.- Ban Điều hành Trung ương thực hiện một tập tài liệu tu học cho năm thứ nhất gồm các bài học theo chương trình tu học tu chỉnh năm 2006 (gồm các bài đã học tại bậc Lực III) và sọan đề cương ôn tập cụ thể trong các bài học của năm thứ nhất được phổ biến rộng rải bằng thư phát nhanh, Email…đến tận cở sở .

            Chưong trình các phần A,B,C  được nhắc nhỡ nhiều lần và có quy định về việc ra đề thi, đôn đốc tu học, hội thảo, hội luận tại từng khu vực

            4.- Ngày thi kết thúc năm thứ nhất, thống nhất cho 4 Khu vực là ngày 12.8.2012

                        – Khu vực 1 : Thi tại Tỉnh Quảng Trị

                        – Khu vực 2 : Thi tại TP. Đà Nẵng

                        – Khu vực 3 : Thi tại Tỉnh Đăc Lắc

                        – Khu vực 4 : Thị tại TP. Hồ Chí Minh

II.- KẾT QUẢ THI NĂM THỨ NHẤT :

            Sau khi thi các khu vực đã gởi bài thi về Ban Điều hành . Sau khi rọc phách và phân công cụ thể cho các thành viên của Ban Điều hành Trung ương:

  • Chấm tự luận: do Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Trừng NGUYỄN VĂN QUÝNH, Phó Trưởng Phân ban kiêm Phó Trưởng ban Điều Trung ương
  • Chấm bài thi trắc nghiệm: doTrưởng ban Điều hành Trung ương và thành viên Phân ban GĐPT Trung ương, thành viên Ban Điều hành trú xứ tại TP.HCM tập  trung chấm  theo đáp án.

       * Số lượng học viên Đủ hồ sơ dự thi năm thứ nhất là 261/318 học viên cụ thể như sau:

– Tỉnh Quảng Trị : 54/68 học viên                   – Tỉnh Thừa Thiên – Huế: 42/49 học viên

– TP. Đà Nẵng     : 14/19 học viên                  – Tỉnh Quảng Nam          : 22/22 học viên

– Tỉnh Quảng Ngãi : 08/10 học viên                – Tỉnh Bình Định             : 09/17 học viên

– Tỉnh Phú Yên    : 11/15
(trong số nầy có một học viên  sinh năm 1984.(nhận hồ sơ năm 2011), BĐH nhận thấy không đủ tuổi theo học khóa bậc Lực, nên BĐH Trung ương tạm thời cho học viên nầy dự học với tư cách Dự thính: Nguyễn Thượng Quang)

– Tỉnh Bình Thuận: 18/18 học viên                 – Tỉnh Đồng Nai              : 05/06  học viên

– TP. Hồ Chí Minh: 07/11 học viên                 – Tỉnh bà Rịa Vũng tàu   : 12/12 học viên

– Tỉnh Sóc Trăng   : 04/04 học viên                 – Tỉnh Kiên Giang           : 04/05 học viên

– Tỉnh Bình Phước : 02/02 học viên                – Tỉnh Đăc Lăc                : 11/12 học viên

– Tỉnh Kon Tum     : 13/14 học viên                – Tỉnh Đăc Nông             : 10/12 học viên

– Tỉnh Gia Lai        : 10/12 học viên                – Tỉnh Lâm Đồng            : 05/10 học viên

     * Số lượng học viên thiếu hồ sơ dự thi năm thứ nhất là
25/39 học viên cụ thể như sau:


Tỉnh Vĩnh Long :      07/09 học viên            – Tỉnh Bình Phước      : 05/08 học viên

– Tỉnh Lâm Đồng :      02/08 học viên             – Tỉnh Tây Ninh           : 03/03 học viên

– TP. Đà Nẵng      :      02/02 học viên             – Tỉnh Quảng Ngãi      : 01/01 học viên

– Tỉnh Bạc Liêu    :      01/01 học viên             – TP. Cần Thơ             : 02/03 học viên

– Tỉnh Trà Vinh    :      01/01 học viên             – Tỉnh Bình Dương     : 01/02 học viên
.

  • Và học viên dự thính thi năm thứ nhất      :   07 học viên.
  • Số lượng học viên Đủ hồ sơ  không thi năm thứ nhất là 057/318 học viên
  • Số lượng học viên thiếu hồ sơ không thi năm thứ nhất là 14/39 học viên

 

III.- XẾP HẠNG KẾT QUẢ KHẢO SÁT NĂM THỨ NHẤT :

            Ban Điều hành lớp học bậc Lực IV Trung ương (2011 – 2015)  xếp lọai các học viên theo số điểm thi và quyết nghị;

 

1.- Học viên có số điểm từ 55 điểm trở lên xếp lọai A : 61 học viên
Trúng cách.Được cấp giấy chưng nhận năm thứ nhất

2.- Học viên có số điểm từ 45  điểm đến 54 điểm xếp lọai B: 152 học viên
Trúng cách.Được cấp giấy chưng nhận năm thứ nhất

3.- Học viên có số điểm từ 35  điểm đến 44 điểm xếp lọai C : 27 học viên
không trúng cách, được  tiếp tục học năm thứ hai và thi bổ sung năm thứ nhất.

4.- Học viên có số điểm từ 34 điểm trở xuống  xếp lọai D: 21 học viên
không trúng cách  nếu có yêu cầu của địa phương, thì được tiếp tục học năm thứ hai và phải thi lại năm thứ nhất

(số học viên trên không tính các học viên thiếu hồ sơ có dự thi năm thứ nhất)

5.-
Các học viên dự thính và thiếu hồ sơ có số điểm được xếp lọai A , B, chưa cấp giấy chứng nhận để chờ bổ sung

6.-
Các học viên không dự thi năm thứ nhất có lý do chính đáng được Phân ban GĐPT và Ban Điều hành địa phương đề xuất cho tiếp tục học năm thứ hai để  thi lại năm thứ nhất ?

 

IV.- NHẬN XÉT CHUNG:

           
1.-
Một số tỉnh, thành không thực hiện đúng nội dung trong thông báo nên bổ sung học viên quá trể và gởi nhiều lần kể cả hồ sơ gởi vào ngày gần thi khảo sát kết thúc năm thứ nhất, tình trạng nầy tạo ra khó khăn cho việc điều hành chung.

           
2.-
Việc thành lập cơ cấu Ban Giáo thọ, Ban Điều hành và tình hình theo dõi chưa sâu sát. Cụ thể nhiều tỉnh, thành báo cáo học viên tham gia tích cực, đầy đủ, Ban điều hành theo dõi nghiêm túc tổng cộng 7 đề tài; nhưng chính học viên phản ảnh khi làm bài thì chỉ học 1,2, 3 đề tài và chỉ học 2 hoặc 3 buổi.

           
3.-
Việc tổ chức khảo sát còn nhiều điều cần chú ý, nên học viên làm bài không thể hiện sự trung thực, nhất là thi trắc nghiệm.

           
4.-
Tiểu luận nhiều nơi làm quá sơ sài, thậm chí có học viên cẩu thả không tương xứng  với trách nhiệm, khả năng và kiến thức cần có của một học viên bậc Lực.

           
5.-
Huynh trưởng bậc Lực các địa phương lưa chọn chưa sâu sát và một số học viên  chưa có ý thức trách nhiệm cao, nên có gần 100 học viên không nắm vững mục đích của GĐPT được tu chỉnh vào năm 2001.

           
6.-
Đề nghị Phân ban GĐPT và Ban Điều hành địa phương cần nghiêm túc điều hành tu học và bổ sung  các thiếu sót để các năm tiếp theo đạt kết quả tốt./

Trân trọng kính trình.

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.