Thời khóa biểu Liên trại Huấn luyện Huynh trưởng khu vực Nam Bộ 2012

THỜI KHÓA BIỂU TRẠI LỘC UYỂN
 
Ngày 13.7.2012:
-08 giờ 00 – 10 giờ 00
-10 giờ 00 – 11 giờ 00
-11 giờ 00 – 12 giờ 00
-12 giờ 00 – 13 giờ 30
-13 giờ 30 – 14 giờ 30
-14 giờ 30 – 15 giờ 30
-15 giờ 30 – 16 giờ 30
-16 giờ 30 – 17 giờ 30
-17 giờ 30- 19 giờ 00
-19 giờ 00 – 20 giờ 00
-20 giờ 00 – 21 giờ 00
-21 giờ 00 – 22 giờ 00
-22 giờ 30 –
 
– Trại sinh làm thủ tục nhập trại
–  Phổ biến Nội quy trại – Tập trại  ca 
–  Khảo sát nhập khóa
– Cơm trưa  – Nghỉ trưa
K.1:- Ý nghĩa và tinh thần trại Lộc Uyển
K.2: Người Huynh trưởng với vấn đề huấn luyện
K.3: Tư cách và nhiệm vụ của người Đoàn phó
K.4: Văn nghệ lửa trại               (học chung 3 trại)
– Ăm cơm tối  – Nghỉ
K.5: Hê thống tổ chức một GĐPT
K.6: Tổ chức Đoàn  
– Sinh hoạt tự trị… –  Họp Ban Quản trại    
– Chỉ tịnh
 Ngày 14.7.2012:
– 05 giờ 00 – 06 giờ 00
– 06 giờ 00 – 07 giờ 30
– 07 giờ 30 – 08 giờ 30
– 08 giờ 30 – 09 giờ 30
 – 10 giờ 00 – 11 giờ 00
 – 11 giờ 00 – 12 giờ 00
 – 12 giờ 00-  13 giờ 30
 – 13 giờ 30 – 15 giờ 30
 – 15 giờ 30 – 16 giờ 30
 – 16 giờ 30 – 18 giờ 00
 – 18 giờ 00 – 19 giờ 30
 – 19 giờ 30 – 22 giờ 30
 – 23 giờ 00
– Báo thức – Tập thể dục  – Vệ sinh cá nhân..
– Lễ Phật – Nghi thức buổi sáng – Điểm tâm
– Chuẩn bị  Lễ Khai mạc (Chung 3 trại)
– KHAI MẠC TRẠI (có chương trình riêng)
K.7: Tổ chức các lễ lược trong GĐPT (học chung 3 trại)
K.8: Các bộ môn tu học trong GĐPT
– Cơm trưa – Nghỉ trưa .
K.9: Mục đích và phương pháp giáo dục trong GĐPT (học chung 3 trại)
K.10: Trò chơi nhỏ
K.11: Hiệu lệnh tập họp…(học chung 3 trại)
– Cơm tối  – Nghỉ.
– Sinh hoạt tự trị chung 3 trại.   – Họp Ban Quản trại
– Chỉ tịnh
Ngày 15.7.2012:
 – 05 giờ 00 – 06 giờ 00
 – 06 giờ 00 – 07 giờ 30
 – 07 giờ 30 – 08 giờ 30

 – 08 giờ 30 – 10 giờ 00

 – 10 giờ 00 – 11 giờ 00 
 – 11 giờ 00 – 13 giờ 00
 – 13 giờ 00 – 14 giờ 00
 – 14 giờ 00 – 15 giờ 00
 – 15 giờ 30 – 17 giờ 00
 -17 giờ 30 – 19 giờ 00
 -19 giờ 00 – 20 giờ 00
 – 20 giờ 00 –21 giờ 00
 – 21 giờ 00 – 22 giờ 30
– 23 giờ 30

 
– Báo thức – Tập thể dục  – Vệ sinh cá nhân..
– Lễ Phật – Nghi thức buổi sáng – Điểm tâm
K.12: Cách thức tổ chức và điều khiển một buổi sinh hoạt đoàn 
    
(học chung với A Dục)
K.13: – Cách soạn và hướng dẫn một bài học cho Đoàn sinh
    
(học chung với A Dục)
K.14: Sơ cấp cứu….
– Cơm trưa – Nghỉ trưa….
K.15 : Cách dạy một bài hát cho Đoàn sinh
– Sinh hoạt chia tay với trại sinh Huyền Trang
K.16: Cách Dựng lều
– Cơm tối   – Nghỉ
K.17: Dấu đi đường
– Sinh hoạt tự trị
 – Họp Ban quản trại
 – Chỉ tịnh
Ngày 16.7.2012:
 – 05 giờ 00 – 06 giờ 00
 – 06 giờ 00 – 07 giờ 30
 – 07 giờ 30 – 08 giờ 30
 – 08 giờ 30 – 10 giờ 30
 
 – 12 giờ 00 -13 giờ 30
 – 13 giờ 30 -15 giờ 30
 – 15 giờ 30 -17 giờ 30
 – 17 giờ 30 – 18 giờ 30
 – 18 giờ 30 – 19 giờ 00
 – 19 giờ 00 – 21 giờ 00
 – 21 giờ 00 – 22 giờ 00
 – 22 giờ 30
– Báo thức – Tập thể dục  – Vệ sinh cá nhân..
– Lễ Phật – Nghi thức buổi sáng – Điểm tâm
K.18: Chào kính và kỷ luật của GĐPT
K.19: Sơ lược và sự hình thành – phát triển GĐPTVN
            (học chung 2 trại )
–  Cơm trưa  – Nghỉ
K.20: Truyền tin – Mật thư – Gút
– Thực hành Trò chơi nhỏ và giao lưu bài hát sinh hoạt
–  Ăn cơm tối
–  Chuẩn bị văn nghệ
 Văn nghệ lửa trại
– Đội chúng tự trị – Họp Ban Quản trại
– Chỉ tịnh
Ngày 17.7.2012:
– 04 giờ 30 –  05 giờ 30
– 05 giờ 30 –  06 giờ 00
– 06 giờ 00 – 11 giờ 30
– 11 giờ 30 – 13 giờ 30
-13 giờ 30 – 14 giờ 00
– 14 giờ 00 – 16 giờ 00
– 16 giờ 00 – 17 giờ 30
– 17 giờ 30 – 19 giờ 30
– 19 giờ 00 – 21 giờ 00
– 21 giờ 00 – 22 giờ 30
– 23 giờ 00
 
– Báo thức – Tập thể dục  – Vệ sinh cá nhân..
– Điểm tâm
– TRÒ CHƠI  LỚN
– Cơm trưa – nghỉ
– Ôn thi
THI KẾT KHÓA
– Chuẩn bị lễ phát nguyện
– Cơm tối
– Tọa đàm tỉnh tâm (chia sẽ kinh nghiệm cầm đoàn )
– sinh hoạt cá nhân
– Chỉ tịnh
Ngày 18.7,2012:
 – 03 giờ 00 – 03 giờ 30
 – 04 giờ 00 – 05 giờ 30
 – 05 giờ 30 – 07 giờ 00
 – 07 giờ 00 – 08 giờ 00
 – 08 giờ 30
 
– Báo  thức –  – Vệ sinh cá nhân..
–  LỄ PHÁT NGUYỆN
Điểm tâm
– Sinh hoạt chung 2 trại
– Bế mạc trại
– Kết dây thân ái
THỜI KHÓA BIỂU TRẠI  A DỤC

Ngày 13.7.2012:
-08 giờ 00 – 10 giờ 00
-10 giờ 00 – 11 giờ 00
 -11 giờ 00 – 12 giờ 00
 -12 giờ 00 – 13 giờ 30
 -13giờ 30 – 14 giờ 30
 -14 giờ 30 -15 giờ 30
 -15giờ 30 – 16 giờ 30
 -16 giờ 30 – 17 giờ 30
 -17 giờ 30- 19g giờ 00
 -19 giờ 00 – 20 giờ 00
 -20 giờ 00 – 21 giờ 00
 -21 giờ 00 – 22 giờ 00
 -22 giờ 30 –
 
– Trại sinh làm thủ tục nhập trại
–  Phổ biến Nội quy trại – Tập trại  ca 
– Khảo sát nhập khóa
– Cơm trưa  – Nghỉ trưa
K.1:- Ý nghĩa và tinh thần trại A Dục
K.2: Lý tưởng người Huynh trưởng GĐPTVN
K.3:  Người Đoàn trưởng với Tứ Nhiếp Pháp
K.4: Văn nghệ lửa trại    (học chung 3 trại)
– Ăm cơm tối  – Nghỉ
K.5: Người Đoàn trưởng (Tư cách và nhiệm vụ)
K.6: Cách thức tổ chức Quản trị Đoàn 
– Sinh hoạt tự trị… –  Họp Ban Quản trại    
– Chỉ tịnh
Ngày 14.7.2012:
 – 05 giờ 00 – 06 giờ 00
 – 06 giờ 00 – 07giờ 30
 – 07 giờ 30 – 08giờ 30
– 08giờ 30 – 09 giờ 30
 – 10 giờ 00 – 11 giờ 00
 – 11 giờ 00 – 12 giờ 00
 – 12 giờ 00-  13 giờ 30
 – 13 giờ 30 – 15 giờ 30
 
 – 15 giờ 30 – 16giờ 30
 – 16 giờ 30 – 18 giờ 00
 – 18 giờ 00 – 19 giờ 30
 – 19 giờ 30 – 22 giờ 30
 – 22 giờ 30 – 23 giồ 00
 
– Đánh thức – Tập thể dục  – Vệ sinh cá nhân..
– Lễ Phật – Nghi thức buổi sáng – Điểm tâm
– Chuẩn bị  Lễ Khai mạc (Chung 3 trại)
– KHAI MẠC TRẠI (có chương trình riêng
K.7: Tổ chức các lễ lược trong GĐPT (học chung 3 trại)
K.8: Tâm lý Đoàn sinh
– Cơm trưa – Nghỉ trưa .
K.9: Mục đích và phương pháp giáo dục trong GĐPT
           (học chung 3 trại)
K.10: Tổ chức trại Đoàn du ngoạn
K.11: Hiệu lệnh tập họp…(học chung 3 trại)
– Cơm tối  – Nghỉ.
– Sinh hoạt tự trị chung 3 trại.   – Họp Ban Quản trại
– Chỉ tịnh
Ngày 15.7.2012:
 – 05 giờ 00 – 06 giờ 00
 – 06 giờ 00 – 07giờ 30
 – 07 giờ 30 – 08giờ 30
 
 – 08 giờ 30 – 10 giờ 30
 
 – 10 giờ 00 – 11 giờ 00 
 – 11 giờ 00 – 13 giờ 00
 – 13 giờ 00 – 14 giờ 00
 – 14 giờ 00 – 15 giờ 00
 – 15 giờ 00 – 16 giờ 30
 – 16 giờ 30 – 17 giờ 30
 – 17 giờ 30 – 19 giờ 30
 – 19 giờ 30 – 21 giờ 30
 – 21 giờ 30 – 22 giờ 30
 – 22 giờ 30 – 23 giờ 00

Đánh thức – Tập thể dục  – Vệ sinh cá nhân..
– Lễ Phật – Nghi thức buổi sáng – Điểm tâm
K.12: Cách thức tổ chức và điều khiển một buổi sinh hoạt đoàn
     
(học chung với Lộc Uyển)
K.13: – Cách soạn và hướng dẫn một bài học cho Đoàn sinh
     
(học chung với Lộc Uyển)
K.14: Vạch chương trình sinh hoạt cho một Đoàn
– Cơm trưa – Nghỉ trưa….
K.15 : Đội , Chúng tự trị (ngành Thiếu)
– Sinh hoạt chia tay với trại sinh Huyền Trang
K.16: Đàn kiểu mẫu (ngành Oanh)
K.17: Huấn luyện Đội, Chúng trưởng, Đầu Thứ đàn
– Cơm tối   – Nghỉ
– Sinh hoạt tự trị – Họp Ban quản trại
– Sinh hoạt cá nhân
 – Chỉ tịnh
Ngày 16.7.2012:
 – 05 giờ 00 – 06 giờ 00
 – 06 giờ 00 – 07giờ 30
 – 07 giờ 30 – 08giờ 30
 – 08giờ 30 – 10giờ 30
 
 – 10 giờ 30-  11 giờ 30
 – 12 giờ 00 – 13 giờ 30
 – 13 giờ 30 – 15 giờ 30
 – 15 giờ 30 – 17 giờ 30
 – 17 giờ 30 – 18 giờ 30
 – 18 giờ 30 – 19 giờ 00
 – 19 giờ 00 – 21 giờ 00
 – 21 giờ 00 – 22 giờ 00 
– 22 giờ 00 – 22 giờ 30
– Đánh thức – Tập thể dục  – Vệ sinh cá nhân..
– Lễ Phật – Nghi thức buổi sáng – Điểm tâm
K.18: Lửa trại …
K.19: Sơ lược và sự hình thành – phát triển GĐPTVN
       (học chung 2 trại)
K.20: Báo Đoàn
–  Cơm trưa  – Nghỉ
K.21: Cách thức soạn một trò chơi lớn
– Thực hành Trò chơi nhỏ và giao lưu bài hát sinh hoạt
–  Ăn cơm tối
–  Chuẩn bị văn nghệ
 Văn nghệ lửa trại
– Đội chúng tự trị – Họp Ban Quản trại
– Chỉ tịnh
Ngày 17.7.2012:
 – 04 giờ 30 – 05 giờ 30
 – 05 giờ 30 – 06 giờ 00
 – 06 giờ 00 – 11giờ 30
 – 11 giờ 30 – 13 giờ30
 – 13 giờ 30 – 14 giờ 00
 – 14 giờ 00 – 16 giờ 00
 – 16 giờ 00 – 17 giờ 30
 – 17 giờ 30 – 19 giờ 30
 – 19 giờ 00 – 21 giờ 00
 – 21 giờ 00 – 22 giờ 30
 – 22 giờ 30 – 23 giờ 00
 
– Đánh thức – Tập thể dục  – Vệ sinh cá nhân..
– Điểm tâm
– TRÒ CHƠI LỚN
– Cơm trưa – nghỉ
– Ôn thi
THI KẾT KHÓA
– Chuẩn bị lễ phát nguyện
– Cơm tối
– Tọa đàm tỉnh tâm (chia sẽ kinh nghiệm cầm đoàn )
– sinh hoạt cá nhân
– Chỉ tịnh
Ngày 18.7,2012:
 – 03giờ 00 – 03 giờ 30
 – 04 giờ 00 – 05giờ 30
 – 05 giờ 30 – 07 giờ 00
 – 07giờ 00 – 08giờ 00
 – 08 giờ 30
 
– Báo  thức  – Vệ sinh cá nhân..
–  LỄ PHÁT NGUYỆN
Điểm tâm
– Sinh hoạt chung 2 Trại
– Bế mạc trại
– Kết dây thân ái
THỜI KHÓA BIỂU TRẠI  HUYỀN TRANG

Ngày 13.7.2012:
 -08 giờ 00 – 10 giờ 00
 -10 giờ 00 – 11 giờ 00
 -11 giờ 00 – 12 giờ 00  
 -12 giờ 00 – 13 giờ 30
 -13giờ 30 – 14 giờ 30
 -14 giờ 30 -15 giờ 30
 -15giờ 30 – 16 giờ 30
 -16 giờ 30 – 17 giờ 30
 -17 giờ 30- 19g giờ 00
 -19 giờ 00 – 20 giờ 00
 -20 giờ 00 – 21 giờ 00
 -21 giờ 00 – 22 giờ 00
 -22 giờ 30 –
 
– Trại sinh làm thủ tục nhập trại
–  Phổ biến Nội quy trại – Tập trại  ca 
– Khảo sát nhập khóa
– Cơm trưa  – Nghỉ trưa
K.1:- Ý nghĩa và tinh thần trại Huyền Trang
K.2: Vai trò trách nhiệm của LĐT.LĐ. phó,,,
K.3:  Cuộc đời và sự nghiệp của Pháp sư Huyền Trang
K.4: Văn nghệ lửa trại     (học chung 3 trại)
– Ăm cơm tối  – Nghỉ
K.5: Trại Đội, Chúng, Đàn
K.6: Thi vượt bậc 
– Sinh hoạt tự trị… –  Họp Ban Quản trại    
– Chỉ tịnh
Ngày 14.7.2012:
 – 05 giờ 00 – 06 giờ 00
 – 06 giờ 00 – 07giờ 30
 – 07 giờ 30 – 08giờ 30
– 08giờ 30 – 09 giờ 30
 – 10 giờ 00 – 11 giờ 00
 – 11 giờ 00 – 12 giờ 00
 – 12 giờ 00-  13 giờ 30
 – 13 giờ 30 – 15 giờ 30
 
 – 15 giờ 30 – 16giờ 30
 – 16 giờ 30 – 18 giờ 00
 – 18 giờ 00 – 19 giờ 30
 – 19 giờ 30 – 22 giờ 30
 – 23 giờ 00
– Báo thức – Tập thể dục  – Vệ sinh cá nhân..
– Lễ Phật – Nghi thức buổi sáng – Điểm tâm
– Chuẩn bị  Lễ Khai mạc (Chung 3 trại)
– KHAI MẠC TRẠI (có chương trình riêng)
K.7: Tổ chức các lễ lược trong GĐPT (học chung 3 trại)
K.8: Vạch chương trình sinh hoạt của Đơn vị GĐPT
– Cơm trưa – Nghỉ trưa .
K.9: Mục đích và phương pháp giáo dục trong GĐPT
           (học chung 3 trại)
K.10: Báo chí trong GĐPT
K.11: Hiệu lệnh tập họp…(học chung 3 trại)
– Cơm tối  – Nghỉ.
– Sinh hoạt tự trị chung 3 trại.   – Họp Ban Quản trại
– Chỉ tịnh
   Ngày 15.7.2012:
 – 05 giờ 00 – 06 giờ 00
 – 06 giờ 00 – 07giờ 30
 – 07 giờ 30 – 08giờ 30
 
 – 08 giờ 30 – 10 giờ 00
 
 – 10 giờ 00 – 11giờ 00 
 – 11 giờ 00 – 13 giờ 00
 – 13 giờ 00 – 14 giờ 00
 – 14 giờ 00 – 15 giờ 00
 
– Báo thức – Tập thể dục  – Vệ sinh cá nhân..
– Lễ Phật – Nghi thức buổi sáng – Điểm tâm
K.12: Cách thức tổ chức và điều khiển một buổi sinh hoạt đoàn
  
(học chung với A Dục)
K.13: – Cách soạn và hướng dẫn một bài học cho Đoàn sinh  
  
(học chung với A Dục)
K.14: Tổ chức Đội, Chúng, Đàn
– Cơm trưa – Nghỉ trưa….
K.15 : Tổ chức triển lãm
– Giao lưu    – Kết thúc Giai đoạn 1 – Dây thân ái…

* Chương trình có thể thay đổi một vài chi tiết tùy theo tình hình thực tế tại đất Trại.

* Giai đoạn 2 của Huyền Trang:

  • Ngày giờ và địa điểm sẽ thông báo vào ngày kết thúc giai đoạn 1.
  • Các bài học còn lại: Huynh trưởng trại sinh từng tỉnh sẽ bốc thăm và thuyết trình vào giai đoạn 2 – Ban Quản trại sẽ áp dụng phương pháp đổi mới sinh hoạt, huấn luyện tu học mà Hội nghi GĐPTVN lần thứ 11 đã đưa vào nghị quyết.
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.