Danh sách Ban Hướng dẫn Phân Ban Gia đình Phật tử Trung ương

A. THƯỜNG TRỰC:
 
1. Trưởng Phân ban:  HTr. cấp Dũng Thiện Điều   NGUYỄN THẮNG NHU                (TT-Huế)
2. Phó Phân ban TT:  HTr. cấp Dũng Tâm Duệ      NGUYỄN ĐỨC CHÂU        (Tp. HCM)
3. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Dũng Nguyên Trừng NGUYỄN VĂN QUÝNH  (Đaklak)
4. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Dũng Nguyên Tú   TRẦN HẠP                    (Tp. Đà Nẵng)
5. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Dũng Tâm Hướng  LÊ BÁ CHÍ                   (Quảng Trị)
6. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Tấn Diệu Thiện      TRẦN THẾ MỸ                        (Kiên Giang)
7. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Tấn Tâm Giới         PHAN NGỌC THẢO                (Quảng Ngãi)
8. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Tấn Thiện Chánh   NGUYỄN NGỌC          (Bà Rịa-VTàu)
9. Phó Phân ban          :  HTr. cấp Tấn Tịnh Uyển       NGUYỄN THỊ OANH              (Tp. HCM)
10. Phó Phân ban           :  HTr. cấp Tấn Thị Sơn           HUỲNH NGỌC LÂM               (Tp. Đà Nẵng)
11. Chánh Thư ký          :  HTr. cấp Tấn Nguyên Chương PHÙNG HỮU HUY              (TT-Huế)
12. Phó Thư ký CVP      :  HTr. cấp Tấn Thị Bá             HUỲNH VĂN TÙNG               (TP. HCM)
13. Phó Thư ký  :  HTr. cấp Tấn Tâm Lập          LÊ HÀ THỌ                 (Tp. Đà Nẵng)
14. Thủ quỹ                    :  HTr. cấp Tấn Tâm Ngọc NGUYỄN T MINH NGUYỆT   (TT- Huế)
15. Phó Thủ quỹ :  HTr. cấp Tấn Tịnh Phúc        LÊ THỊ TỊNH                           (TP. HCM)
 
   B. ỦY VIÊN CHUYÊN MÔN:
16. Ủy viên Nội vụ        :  HTr. cấp Tấn Như Kim          TRẦN VĂN TUYẾN              (Quảng Nam)
17. Ủy viên Nội vụ        :  HTr. cấp Tấn Thị Cư           NGUYỄN THANH MINH         (Tp. HCM)
18. Ủy viên Tổ Kiểm     :  HTr. cấp Tấn Thị Sự             ĐẶNG VĂN VIỆN       (Kon Tum)
19. Ủy viên Tổ Kiểm     :  HTr. cấp Tấn Nguyên Hiệp   NGUYỄN VĂN ĐỆ     (Bình Định)
20. UV. Nghiên Huấn    :  HTr. cấp Tấn Tâm Tựu         NGUYỄN LAI                          (Quảng Ngãi)
21. UV. Nghiên Huấn    :  HTr. cấp Tấn Tâm Quỳ         TRẦN THÚC PHÚC    (TT-Huế)
22. Ủy viên Tu Thư       :  HTr. cấp Tấn Nguyên Nghĩa TRẦN VĂN LỄ                       (Tp. HCM)
23. Ủy viên Tu Thư       :  HTr. cấp Tấn Tâm Ninh         HOÀNG CÔNG HIỀN            (Quảng Trị)
 
 
24. Ủy viên Tu Thư       :  HTr. cấp Tấn Minh Kim         QUÁCH VĂN THÀNH          (Kiên Giang)
25  Ủy viên Văn nghệ    :  HTr. cấp Tấn Nguyên Mãn    PHAN VĂN HỘI                     (Đaklak)
26. Ủy viên Văn nghệ    :  HTr. cấp Tín Tâm Phát          LÊ VĂN QUY                         (Tp. Đà Nẵng)
27. UV Hoạt động TN    :  HTr. cấp Tấn Lệ Duy             PHẠM DỰ                  (Bình Thuận)
28. UV Hoạt động TN    :  HTr. cấp Tấn Thị Vân            LÊ VĂN TUYỂN                    (DakNong)
29. UV Từ thiện XH      :  HTr. cấp Tấn Tâm Thông      NGUYỄN HỮU VIỆT             (Tp. HCM)
30. UV Doanh Tế           :  HTr. cấp Tấn Thục Thời        ĐỖ NHỮ                                 (Bình Thuận)
     *** UV Truyền Thông:  HTr. cấp Tấn Tâm Lập          LÊ HÀ THỌ (Kiêm)
 
C. ỦY VIÊN CHUYÊN NGÀNH:
 
31. UV Nam Phật tử      : HTr. cấp Tấn Tâm Ấn           HOÀNG THÚC QUYỀN           (Quảng Trị)
32. UV Nam Phật tử      : HTr. cấp Tấn Tâm Bằng       NGUYỄN XUÂN HỮU             (Lâm Đồng)
33. UV Thiếu Nam        : HTr. cấp Tấn Nguyên Thừa  VÕ KHẮC ĐIỀN                        (Gia Lai)
34. UV Thiếu Nam        : HTr. cấp Tấn Tâm Hỷ           LÊ VĂN TÍN                  (Bình Dương)
35. UV Oanh Vũ Nam   : HTr. cấp Tấn Tâm Tráng      NGUYỄN VĂN GIÕI     (Đồng Nai)
36. UV Oanh Vũ Nam   : HTr. cấp Tín Tâm Cường     NGUYỄN HỮU ANH                 (Bình Phước)
37. UV Nữ Phật tử         : HTr. cấp Tấn Tâm Lượng     LÊ THỊ DIỆU THA         (Quảng Trị)
    ***UV Thiếu Nữ       : HTr. cấp Tấn Tịnh Phúc        LÊ THỊ TỊNH (Kiêm)                 (Tp. HCM)
48. UV Oanh Vũ Nữ      : HTr. cấp Tấn  Đồng Lâm       LÊ THỊ BÍCH NGỌC                 (Tp. Đà Nẵng)
39. Ủy viên Đặc trách phía Bắc: Ni sư Thích Đàm Mơ                                                    (Hưng Yên)
40. Ủy viên Đặc trách phía Bắc: Cư sĩ Diệu Nhân NGUYỄN THỊ XUÂN LOAN   (Tp. Hà Nội)
                                               
Tổng cộng 40 thành viên.
Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.